Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

1

1.6 • Waarom drama in het basisonderwijs?

1.5 Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en de inzet van drama Alles in het basisonderwijs heeft een doel. Dit geldt ook voor de inzet van drama. Op alle basisscholen in Nederland wordt gewerkt vanuit de kerndoelen. Deze doelen zijn landelijk vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de kerndoelen is bepaald aan welke leerdoelen schoolgaande kinderen moeten werken en welke doelen aan het eind van groep 8 moeten zijn behaald. Dra- ma is opgenomen in de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie (Ministerie van Onder- wijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). Kerndoelen 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren. 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspec- ten van cultureel erfgoed. Het is de bedoeling dat studenten aan de pabo’s kennis opdoen over deze kerndoe- len en over de manier waarop zij deze doelen kunnen bereiken met hun toekomstige leerlingen. Hiervoor heeft het ministerie een opzet gemaakt, zoals we al eerder heb- ben vermeld: in 2012 heeft de toenmalige HBO-raad (nu Vereniging Hogescholen) in opdracht van het Ministerie van OCW een kennisbasis geformuleerd in Een goede basis (Commissie Kennisbasis Pabo, 2012). Deze kennisbasis werd in 2018 bijgesteld (Van Nunen&Swaans, 2018). In het resulterende beleidsstuk zijn voor alle vakken de doelen geformuleerd op twee niveaus: het basisniveau en het profielniveau. In het basisdeel van de opleiding wordt het kerndeel van de doelen nagestreefd. Voor verdere verdie- ping zijn doelen uitgewerkt in het profieldeel, met aandacht voor de manier waarop drama in de praktijk van het basisonderwijs vorm en inhoud kan krijgen, en voor het belang daarvan. Alles wat in dit boek beschreven staat, steunt op de doelen van deze kennisbasis; in hoofdstuk 2 staan de doelen als handvatten voor pabostudenten omde leerstof te kunnen opbouwen in leerlijnen en vakbekwaamheden. We noemen de kerndoelen en de kennisbasis hier samen, omdat de doelen voor de pabostudenten dezelfde elementen bevatten als de doelen voor de basisschoolleerlin- gen. De doelen voor de studenten zijn verdiepend en verbredend. Als leerkracht moet je immers veel meer weten dan de leerlingen, bijvoorbeeld over samenhang en ach- tergronden en over de manier waarop je het vak overbrengt en waarom je dat zo doet. 1.6 Waarom drama in het basisonderwijs? Drama kan ingezet worden als zelfstandig vak: leerlingen leren dan over en door drama. Drama kan ook ter bevordering van het pedagogisch klimaat en het leren

29

Made with FlippingBook flipbook maker