Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

1 • Interprofessioneel samenwerken

Health = The ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emo

tional challenges. (Huber et al., 2011)

In het Nederlands vertaald als:

Gezondheid = Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Wat uit het onderzoek van Huber erg duidelijk is geworden, is dat lichamelijk functioneren op zichzelf niet altijd het belangrijkste is en misschien zelfs niet de hoogste prioriteit heeft als het gaat om gelukkig en ‘gezond’ zijn. Op basis van uitgebreid onderzoek is Huber uitgekomen op zes dimensies van Positieve Ge zondheid (Huber et al., 2016). De zes dimensies zijn: lichaamsfuncties, mentaal bevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren (zie figuur 8.2). In 2021 is er een nieuwe versie van dit model verschenen (Institute for Positive Health, 2021) waarin onder andere de thema’s seksualiteit en intimi teit zijn toegevoegd. Het model met de zes dimensies van Positieve Gezondheid vraagt van zorg- en welzijnsprofessionals een bepaalde attitude. Bij werken vanuit Positieve Gezondheid gaat het vooral om wat de betreffende persoon zelf (of zijn sociale netwerk) zou willen en wat diegene al heeft en kan, en veel minder over wat er niet meer kan en wat volgens de professional wel zou moeten kunnen. Uitgangspunt is dat de cliënten de hulp of behandeling krijgen waar ze zelf niet (meer) in kunnen voorzien (Dierx et al., 2022). De nieuwe zorg- en welzijnsprofessional handelt dan ook – veel meer dan wellicht voorheen – vanuit deze vraag: ‘Wat is nodig om het functioneren en participeren te herstellen dan wel te bevorderen en de kwaliteit van bestaan te verhogen?’ De professional heeft dan generalistischere bekwaamheden nodig; deze moet bijvoorbeeld verbindingen kunnen leggen met andere werkdomeinen, innovatieve technologische kennis kun nen inzetten, integrerend kunnen werken, informatie helder en concreet kunnen delen met anderen, dialogisch kunnen handelen, en kennis hebben van de sociale kaart (Institute for Positive Health, z.j.). Het denken vanuit het concept Positieve Gezondheid stimuleert niet alleen, maar vereist interprofessioneel samenwerken (Dierx et al., 2022).

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker