Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

1 • Interprofessioneel samenwerken

waarop zij communiceren (Slob, 2020). Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat alle leerlingen actief betrokken moeten worden bij de totstandkoming van hun ontwikkelperspectiefplan (OPP), een ondersteuningsplan dat bijvoorbeeld helpt voorkomen dat zij vastlopen, niet naar vermogen presteren, psychische proble men ontwikkelen of het onderwijs vroegtijdig en ongediplomeerd verlaten. Zij moeten kunnen meepraten over de aard, duur en uitvoering van de ondersteu ning, begeleiding en/of zorg die zij nodig hebben, maar ook over de monitoring ervan, de evaluatie en wat er daarna komt. De overheid sluit hiermee aan bij het Kinderrechtenverdrag, dat zegt dat wat leerlingen ervan vinden ertoe doet en dat alle volwassenen die met hen werken, zoals leraren, rekening moeten houden met hun opvattingen en overtuigingen bij alle beslissingen die zij nemen en dat zij zich daarover verantwoorden richting de leerling (Schuman, 2021). Het voorgaande is er allemaal op gericht de algemene gezondheid, het welbe vinden en het welzijn van Nederlandse burgers te versterken en tegelijkertijd de kosten hiervoor te beheersen. We vinden dit bijvoorbeeld ook terug in de ambi ties van de topsectoren in de gezondheidszorg, zoals hierna beschreven. Binnen het maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg zijn de volgende missies geformuleerd door de topsectoren (Topsectoren, z.j.): • In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-econo mische groepen met 30% afgenomen. • In 2040 is de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% afgenomen. • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving georgani seerd, in plaats van in zorginstellingen. • In 2030 kunnen mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking naar wens en vermogen beter meedoen in de samenleving (25%). • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

1.3

Participatie, kwaliteit van bestaan en gezondheid

Bij gezondheid gaat het om meer dan om een eenzijdige focus op ‘gezondheid’ en het ‘afwezig zijn van ziekte’. Het gaat eigenlijk om quality of life (Buntinx & Scha lock, 2010). In dit boek spreken wij over ‘kwaliteit van bestaan’. Quality of life is bedacht door Schalock met het doel factoren, domeinen en indicatoren te ontwik kelen waarmee we zichtbaar kunnen maken welke kwaliteit we aan iemands leven kunnen toekennen en op welke manier professionals kunnen helpen die kwaliteit

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker