Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

1.2 • Waarom interprofessioneel samenwerken?

Naast deze trends wordt een nieuwe trend steeds beter zichtbaar: het functio neren en het participeren van de persoon zelf. Participatie, het meedoen aan de samenleving, is voor iedereen belangrijk. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden (Movisie, 2017). Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, andere hebben ondersteuning nodig. In het Integraal Zorgakkoord worden verschillende trends binnen het kader Pas sende Zorg genoemd die de zorg toekomstbestendig moeten maken. De ambitie is als volgt (ActiZ et al., 2022, p. 9): ‘In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland, in het besef dat daarvoor verhoudingsgewijs niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu en dat dit gepaard moet gaan met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu.’ De volgende vijf principes vormen de basis van het akkoord: • Passende zorg is waardegedreven (dat betekent dat zorg op de eerste plaats effectief is, voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, en meerwaarde heeft voor de patiënt, met daarnaast een doelmatige inzet van mensen, mid delen en materialen). • Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand, ondersteund door informatie passend bij de vaardigheden van de patiënt. • Passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. • Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte. • Passende zorg vindt plaats in een prettige en goede werkomgeving voor zorg professionals. Het handelen vanuit domeinen en schotten past niet langer bij de behoeftes van mens en maatschappij. Er is een streven naar meer verbinding en inte graliteit rondom de totale behoeftes van een mens in zijn persoonlijke en/of professionele context: producten en diensten zijn steeds meer afgestemd op elkaar. Samenwerking op overstijgende belangen gebeurt steeds vaker op grotere schaal. Dat vraagt om nieuwe sturings- en governanceprincipes die voorbij de traditionele (organisatie)grenzen gaan en de deelbelangen kun nen overstijgen tot gedeelde belangen. (Idenburg et al., 2022, p. 28) Dit soort ontwikkelingen zien we ook terug in het onderwijs. In de verbeteraan pak passend onderwijs zegt het ministerie van OCW dat leerlingen zelf heel goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben, ongeacht hun leeftijd of de manier Integrale samenleving: meer integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker