Dina Bouman-Noordermeer, Marilene Gahier, Erica Griffioen en Rita Rutten - Beter Nederlands - De verdieping

De verdieping Grammatica voor anderstaligen

Beter Nederlands – De verdieping

Beter Nederlands – De verdieping

Grammatica voor anderstaligen

Dina Bouman-Noordermeer Marilene Gathier Erica Griffioen Rita Rutten

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2018

www.coutinho.nl/beternederlands Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit extra theorie en de antwoorden bij de oefeningen.

© 2018 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, me chanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toe gestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uit gave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Deze uitgave is een samenvoeging van de eerdere uitgaves Beter Nederlands 1 en Beter Nederlands 2 .

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Linda van Putten, Maartensdijk

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Perso nen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN 978 90 469 0600 2 NUR 114

Voorwoord

Beter Nederlands is tot stand gekomen vanuit de ervaring van de schrijvers met het onderwijs van het Nederlands als tweede taal bij de Taalschool voor Vluch telingen, destijds een onderdeel van de Vereniging voor Vluchtelingenwerk Rijn mond, in Rotterdam. Omdat de schrijvers voor een belangrijk deel nog steeds werken met tweede taalleerders, was het mogelijk te zorgen voor actualisering van deze uitgave. Met Beter Nederlands willen wij betekenis en grammatica ver binden en gaan wij in op veel voorkomende leervragen rond grammatica. The oretische uitleg houden we beperkt , maar we geven wel wat regels die houvast moeten bieden en leveren daar oefenstof bij. De totstandkoming van dit boek was een voortdurend proces van bedenken, in de praktijk uitproberen, herzien, opnieuw uitproberen, opnieuw herzien, schrap pen, toevoegen, weer uitproberen enzovoort. Dit boek had niet gemaakt kunnen worden zonder de inbreng van de cursisten van de VVR-Taalschool in Rotterdam. Hun vragen, kritiek en opmerkingen zijn bepalend geweest voor de inhoud.

In deze herziene uitgave zijn deel 1 en 2 samengevoegd. De theorie voor de do cent en de antwoorden zijn op de website te vinden.

De ontwikkeling en toetsing van het materiaal kon destijds gebeuren dankzij een subsidie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het Koningin Juli anafonds leverde ook een bijdrage in de kosten van uitgave.

Inhoud

Inleiding

13

1

Het gebruik van de verschillende tijden

17

1.1 Het gebruik van het presens 1.2 Het gebruik van het imperfectum 1.3 Het gebruik van het perfectum 1.4 Het gebruik van het plusquamperfectum

17 17 17 18 18

Oefeningen

2

Het perfectum en plusquamperfectum met meer werkwoorden

24

2.1 Het gebruik van het perfectum of plusquamperfectum

24 24

2.1.1 Hulpwerkwoord + infinitief zonder te

Oefeningen 25 2.1.2 Hulpwerkwoord + infinitief met te (te verdwijnt in het perfectum) 25 Oefening 26 2.1.3 Hulpwerkwoord + infinitief met te (te blijft staan in het perfectum) 26 Oefeningen 27

3

De passieve vorm

29

3.1 Wanneer gebruik je de actieve vorm en wanneer de passieve vorm?

29 30 32 32 33 33 34 35 35 36 36 38

Oefeningen

3.2 De passieve vorm met nog een hulpwerkwoord

Oefeningen

3.3 Passieve zinnen met een onbepaald onderwerp

Oefeningen

3.4 Passieve zinnen waarbij het onderwerp een bijzin is

Oefeningen

3.5 Passieve zinnen zonder een duidelijk onderwerp

Oefeningen

3.6 Overzicht: waar je op moet letten bij passieve zinnen

Oefeningen

4

Het werkwoord zullen

40

4.1 Het gebruik van zullen in het presens

40 40 40 41 41 41 41 42 44 44 45 46 46 47 47 47 47 48 48 50 51

4.1.1 Toekomst (formeel)

4.1.2 Voorstel

4.1.3 Belofte of afspraak 4.1.4 Wil van de spreker 4.1.5 Waarschijnlijkheid

4.1.6 Inleven in een situatie (fantasie)

Oefeningen

4.1.7 Overzicht van het gebruik van zullen in het presens

Oefeningen

4.2 Het gebruik van zullen in het imperfectum

4.2.1 Beleefde vraag of verzoek

4.2.2 Mogelijkheid

4.2.3 Advies

4.2.4 Herinnering aan een belofte of afspraak

4.2.5 Onzekere informatie

4.2.6 Denkbeeldige situatie en fantasie

4.2.7 Wens Oefeningen

4.2.8 Overzicht van het gebruik van zullen in het imperfectum

Oefeningen

5

Als … dan-zinnen

54

5.1 Wanneer gebruik je het presens? 5.2 Wanneer gebruik je het imperfectum? 5.3 Wanneer gebruik je het perfectum? 5.4 Wanneer gebruik je het plusquamperfectum?

54 54 56 57 57

Oefeningen

6

Voegwoorden

62

6.1 Voegwoorden van tijd

62 62 65 66 68 68

Oefeningen

6.2 Voegwoorden van reden, oorzaak en gevolg

Oefeningen

6.3 Voegwoorden van doel

Oefeningen

6.4 Voegwoorden van vergelijking

69 71 72 72 72 73 73 73 74 75 76 76 77 80

Oefeningen

6.5 Voegwoorden van verhouding

6.5.1 Naarmate/naargelang

6.5.2 Hoe … hoe …

6.5.3 Vaste uitdrukkingen

Oefening

6.6 Voegwoorden van beperking

Oefeningen

6.7 Voegwoorden van voorwaarde

Oefening

6.8 Voegwoorden van tegenstelling

Oefeningen

6.9 Overzicht voegwoorden in formeel taalgebruik

7

Bijzinnen met verwijswoorden

82

7.1 Verwijswoorden

82 82 83 84 85 86

7.1.1 Wanneer gebruik je dat of die?

Oefeningen

7.1.2 Wanneer gebruik je wat?

Oefeningen

7.1.3 Wanneer gebruik je wie?

Oefening 87 7.1.4 Wanneer gebruik je met wie, waarmee, op wie, waarop, enzovoort? 87 Oefeningen 89

8

Verwijswoorden met een voorzetsel

93

8.1 Verwijzing naar zaken/dingen

93 94 94 95 96 96

Oefening

8.2 Verwijzing naar bijzinnen

Oefening

8.3 Ergens, nergens, overal

Oefeningen

9

Het woordje er

100

9.1 Er = plaats

100 101 101 102 103 103 103 104 104 105 108 108 109 111 111 112 112 112 113 114 114 114 116 116 108

9.2 Er + hoeveelheid

Oefeningen

9.3 Er + onbepaald onderwerp 9.3.1 Er in de actieve zin 9.3.2 Er in de passieve zin

9.3.3 Er in de vraagzin met wie, wat, welke en hoeveel als (deel van het) onderwerp

9.3.4 Er + voorzetsel

9.3.5 Er kondigt een bijzin aan

Oefeningen

10

Scheidbare en wederkerende werkwoorden

10.1 Scheidbare werkwoorden

10.1.1 Plaats van het scheidbare deel

Oefeningen

10.2 Wanneer is een samengesteld werkwoord scheidbaar?

Oefeningen

10.3 Wederkerende werkwoorden

10.3.1 Plaats van me, je, zich, ons

Oefeningen

10.4 Scheidbare wederkerende werkwoorden met vast voorzetsel

10.4.1 Hoe herken je de infinitief?

10.4.2 Overzicht

Oefeningen

10.5 Scheidbare werkwoorden + er/daar/hier + voorzetsel

Oefeningen

11

Het werkwoord als bepaling en als substantief

120

11.1 Het werkwoord als bepaling

120 120 121 121 122

11.1.1 Bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord 11.1.2 Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

11.1.3 Bijvoeglijk gebruikte infinitief

Oefeningen

11.2 Het werkwoord als substantief

125 125 126 126 127

11.2.1 De infinitief 11.2.2 De stam+ ge-

11.2.3 Het voltooid deelwoord

Oefeningen

12

De lidwoorden

129

12.1 Het gebruik van lidwoorden

129 131 132 133

Oefeningen

12.2 Het gebruik van lidwoorden bij algemene uitspraken

Oefeningen

13

Zien – horen – voelen

138

13.1 Het gebruik van zien, horen en voelen

138 139

Oefeningen

14

Hulpwerkwoorden met te

142

14.1 Het gebruik van weten te

142 142 144 145 146 147 149 150

Oefeningen

14.2 Het gebruik van vallen te en zijn te

Oefeningen

14.3 Het gebruik van hebben te en krijgen te

Oefeningen

14.4 (Be)horen te

Oefening

15

Mogen

151

15.1 Het gebruik van mogen in de betekenis van kunnen

151 153 154 155

Oefeningen

15.2 Advies geven op verschillende manieren

Oefening

16

Laten

156

16.1 Laten als hulpwerkwoord

156 157 162 163 164 165 166

Oefeningen

16.2 Laten als zelfstandig werkwoord

16.3 Laten als deel van een werkwoord, werkwoordelijke uitdrukking of werkwoord met bepaling

Oefeningen

16.4 De volgorde van laten in de bijzin

Oefening

167

Bijlage: Grammaticale termen

Inleiding

Beter Nederlands is bedoeld voor het onderwijs van Nederlands als tweede taal voor volwassenen en omvat twee delen: een basisboek voor beginners – Beter Nederlands. Een inleiding – en dit boek voor gevorderden. Dit boek biedt beknop te korte uitleg en oefeningen per grammaticaal punt. Op de website vind je extra theorie met didactische suggesties, en de antwoorden bij de oefeningen. De ant woorden maken het boek ook bruikbaar voor zelfstudie. Het wanneer en waarom van de aan te bieden grammaticale vormen en struc turen en de functie en betekenis ervan in het taalgebruik zijn voor ons steeds de basis van aanbieding en oefening van grammatica. De structuur op zich vinden we vooral van belang om die functie en betekenis in het taalgebruik te kunnen realiseren. Hoewel de volgorde van de verschillende hoofdstukken op zich niet cursorisch is, vormen de eenheden binnen de hoofdstukken wel cursorische gehelen. De oefe ning verloopt altijd van herkenning naar steeds minder geleide productie. Doelgroep en doelstellingen Beter Nederlands richt zich op anderstalige volwassenen in Nederland en in het buitenland die al over een zekere (basis)taalvaardigheid in het Nederlands beschikken, en die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Behalve die taal- en studievaardigheid maakt enige expliciete voorkennis van grammaticale structuren en termen dit boek toegankelijker voor de cursist. Wij pretenderen niet een volledige grammatica van het Nederlands te presente ren, daarvoor bestaan naslagwerken. We stellen ons wel ten doel die grammati cale elementen die voor cursisten struikelblokken blijken (in veel gevallen zowel receptief als productief), zodanig te ordenen en te voorzien van uitleg en oefe ning dat ze zinvolle ondersteuning kunnen bieden bij het verder ontwikkelen van de taalvaardigheid. Dit kan gebeuren in aanvulling op bestaande methodes als Code Plus , Taal Vitaal en Taal Totaal , De Delftse Methode en IJsbreker . Maar ook anderstaligen die niet (meer) op een cursus zitten, kunnen hier oefenstof vinden om eventuele lacunes in de beheersing van grammatica op te vullen. Een uitspraak over het eindniveau dat na het doorwerken van de stof te bereiken zou zijn doen wij hier niet: grammatica is een ondersteunende factor in de taal vaardigheid. Voor het omschrijven van een taalbeheersingsniveau is meer nodig. Maar als je op C2-niveau wilt kunnen functioneren, dan heb je deze grammatica le kennis ook echt nodig.

13

Uitgangspunten Een van onze belangrijkste uitgangspunten is dat grammatica binnen een taal cursus nooit een doel op zich kan zijn, maar slechts een ondersteunende functie vervult. Dat maakt grammaticaonderwijs echter niet minder belangrijk. Losse woorden kunnen op zich immers wel betekenis hebben (en zonder uitgebreide woordenschat kan de taalvaardigheid zich niet ontwikkelen), maar de grammati ca maakt hun onderlinge samenhang en verbanden in de tekst zichtbaar. De functie, ook wel de betekenis, van grammaticale structuren in het taalgebruik is voor ons het uitgangspunt, meer dan de feitelijke vormen dit zijn. Dit betekent dat we de cursisten in eerste instantie willen leren voor welk doel een bepaalde constructie wordt gebruikt om ze pas in tweede instantie de vorm te laten mani puleren. Zo wordt bij de werkwoorden zien , horen en voelen allereerst aandacht besteed aan het mogelijke betekenisverschil tussen de zinnen ‘Ik hoor Jan gitaar spelen’ en ‘Ik hoor dat Jan gitaar speelt’. Pas in een later stadium komt de vorm expliciet aan de orde. Bij grammatica kan de keuze gemaakt worden de aanbieding en oefening expli ciet of impliciet aan te pakken. De doelgroep die wij met Beter Nederlands voor ogen hebben zal in onze ervaring vaak met een strikt impliciete aanbieding geen genoegen nemen en vragen om (gebruiks)regels. Wij trachten hieraan tegemoet te komen door het ontdekkend leren te stimuleren. Door middel van voorbeeld zinnen (vaak mondeling voorzien van een pregnante context) wordt de functie of betekenis van een structuur of vorm duidelijk gemaakt en door herkennings oefeningen wordt het begrip versterkt. Hierna kan de cursist door steeds minder geleide oefeningen aangeven de regels voor het gebruik en de vorm te begrijpen. Selectie en ordening van de leerstof De punten die opgenomen zijn in deze uitgave zijn voornamelijk geselecteerd op grond van de leservaring van de samenstellers, en op grond van de vragen van cursisten die aan gevorderdencursussen deelnamen. Alle theorie en oefeningen die bij een bepaald grammaticaal punt horen zijn ge vat in aparte hoofdstukjes. Aangezien de docenten en cursisten hierdoor zelf aan de hand van geconstateerde lacunes een selectie uit de aangeboden stof kunnen maken, hebben we afgezien van een cursorische opbouw. De docent zal dus zelf moeten bepalen welke onderdelen van deze hoofdstukken behandeld worden en hoe die over de beschikbare cursustijd verdeeld worden. Wel is het aan te beve len de stof cyclisch te ordenen. Een onderwerp als de passieve vorm is zó uitge breid dat de verschillende aspecten beter verspreid over de tijd aangeboden en geoefend kunnen worden. Wij vinden het niet zinvol eerst vijf weken te besteden

14

Inleiding

aan een uitputtende behandeling van de passieve vorm, om daarna drie weken achter elkaar het voornaamwoordelijk bijwoord aan te pakken. Ook de volgorde waarin de hoofdstukken in dit boek worden gepresenteerd is zeker niet bindend. Criteria voor volgorde in aanbieding van grammatica zijn moeilijk te geven. Bij elk punt waarvoor andere onderdelen uit dit boek wél voorwaardelijk zijn, staat dit aangegeven. Elk hoofdstukje bestaat uit een aantal subonderdelen. Hierbinnen is het wel van belang de volgorde van het boek aan te houden. De gegeven oefenstof is zoveel mogelijk geordend in een lijn van aanbieding van de betekenis of functie, via her kenning en geleide (re)productie naar vrijer gebruik.

Online studiemateriaal

www.coutinho.nl/beternederlands

Bij dit boek hoort een website met studiemateriaal. Hierop vind je extra theorie voor de docent en de taalleerder die meer wil weten, en de antwoorden bij de oefeningen.

15

1 Het gebruik van de verschillende tijden

Tijden

Voorbeelden

Onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.) Presens

Hij werkt in een fabriek.

Onvoltooid verleden tijd (o.v.t.)

Imperfectum

Hij werkte in een fabriek.

Voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.)

Perfectum

Hij heeft … gewerkt.

Voltooid verleden tijd (v.v.t.)

Plusquamperfectum

Hij had … gewerkt.

1.1

Het gebruik van het presens

Ik lees de krant. (nu) Ik lees de krant bij het ontbijt. (gewoonte) Vanavond lees ik de krant wel. (toekomst) Ik ga vanavond de krant lezen. (toekomst) Als ik genoeg geld heb , (dan) koop ik een auto. (voorwaardelijke wijs)

1.2

Het gebruik van het imperfectum

Er liepen veel mensen op straat. (beschrijving) Toen ik klein was , ging ik altijd lopend naar school. (gewoonte) Toen haar wekker afliep , stond ze op, ging naar beneden en maakte het ontbijt klaar. (kort op elkaar volgende handelingen) Als ik een fiets had , was mijn vervoersprobleem opgelost. (voorwaardelijke wijs)

1.3

Het gebruik van het perfectum

Ik heb in Amsterdam gewoond . (afgelopen situatie) Ik heb mijn huis schoongemaakt . (afgelopen handeling) Ik heb een nieuwe bril gekocht . (eenmalige gebeurtenis) Als de aanvraag is goedgekeurd , ontvangt u het bedrag. (voorwaardelijke wijs)

17

1.4

Het gebruik van het plusquamperfectum

Ik ben vorig jaar in Afrika geweest. Ik was daar nog nooit eerder geweest . Voordat ik naar Nederland kwam, had ik nog nooit Nederlands gehoord . (vanuit het verleden praten we over een nog verder verleden) Als ik tijd had gehad , was ik gekomen . (voorwaardelijke wijs)

Voorbeeld van afwisseling in het gebruik van de tijden Ik ben gisteren naar Utrecht geweest . Daar ontmoette ik een vriendin. Zij woont in Utrecht. Ik had haar een jaar niet gezien . We dronken samen een kop koffie. Ze vertelde me wat ze het afgelopen jaar meegemaakt had . We hebben een gezellige middag gehad . We gaan volgende week een keer samen uit eten .

Oefeningen

1 Lees de volgende tekst. Bekijk de tijden van de blauwgedrukte werkwoorden. Zet ze in kolommen zoals aangegeven onder de tekst. Bedenk waarom de werkwoorden in die bepaalde tijd staan. Kriebelbeestjes 1 Het heeft voordelen om een zeepaardje te zijn, want dat heeft niet zo gauw last van kriebelbeestjes op zijn kop, beestjes die van je hoofd zomaar hun huis maken : hoofdluizen. 2 Toen mijn kinderen op de basisschool zaten , hebben we één keer een hoofdluizenplaag meegemaakt . 3 Onze kat had ons weleens een vlooienplaag bezorgd , maar een luizenplaag was nieuw voor ons. 4 Onze kinderen hadden die beestjes van school meegebracht . 5 We gingen aan de slag met luizenkammen en luizenshampoo en binnen een dag of tien verdwenen die kriebelbeestjes gelukkig. 6 Bij vogels kruipen de luizen overal tussen hun veren. 7 Als de luizen uit het ei gekropen zijn , voeden ze zich met huidschilfers, hap jes veer en soms zelfs met vogelbloed. 8 Het is voor de vogels een heel gedoe om de luizen weg te werken. Ze gebruiken daarvoor hun snavel: pik, weg luis!

18

1  Het gebruik van de verschillende tijden

9 Maar de luizen hebben daar iets op gevonden : een schutkleur. Biologen hebben dit onderzocht . 10 Ze vonden tussen donkere veren bruine luizen en bij lichte veren waren de luizen roomwit. 11 Die schutkleur maakt het voor vogels extra lastig om de luizen tussen hun veren te vinden en de luizen voelen zich zo extra veilig. 12 Maar op de vogelkop voelen de luizen zich ook zonder schutkleur op hun gemak omdat een vogel daar met zijn snavel niet bij kan . 13 Daar zijn de luizen allemaal bruin, zagen de biologen. 14 De kleur beschermt ze waarschijnlijk tegen zonneschijn, want die vangen ze op een vogelkop veel meer.

o.t.t. presens

o.v.t. imperfectum

v.t.t. perfectum

v.v.t. plusquamperfectum

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

2 Wat is het goede vervolg op de zin? Omcirkel a of b.

1 In 2012 trouwde ik en kreeg ik een huis. a Daarvoor had ik nog nooit een eigen huis gehad. b Daarvoor heb ik nog nooit een eigen huis gehad. 2 Vanmorgen om zeven uur liep de wekker niet af. a Om halfacht ben ik gelukkig vanzelf wakker geworden. b Om halfacht was ik gelukkig vanzelf wakker geworden.

19

3 Gisteren ging de tv kapot a nadat we het journaal gezien hebben. b nadat we het journaal gezien hadden. 4 Ik belde mijn moeder

a nadat ik gegeten had. b nadat ik gegeten heb. 5 Vanmorgen moest ik met mijn zoontje naar de tandarts.

a Hij is nog nooit bij de tandarts geweest. b Hij was nog nooit bij de tandarts geweest. 6 Ik ging bij mijn vriend koffiedrinken, a nadat ik boodschappen gedaan heb. b nadat ik boodschappen gedaan had. 7 In de vakantie heb ik een boek gelezen

a waarover ik al veel gehoord heb. b waarover ik al veel gehoord had. 8 Toen ik vorige week ziek was,

a heeft mijn man de was gedaan. b had mijn man de was gedaan. 9 Mijn kinderen zijn allebei een paar dagen ziek geweest.

a Ze hadden de hele winter nog niets gehad. b Ze hebben de hele winter nog niets gehad.

10 Onze buren zijn verhuisd.

a Ze zijn naar Rotterdam teruggegaan. b Ze waren naar Rotterdam teruggegaan.

3 Kies de goede vorm van het werkwoord.

1 Ali woont in Rotterdam. Hij is een Turk. Hij (is/was) in 2014 in Nederland gekomen.

Daarvoor (is/was) hij nog nooit in Nederland geweest. 2 Ik (heb/had) vorige week een nieuwe racefiets gekocht. Ik (heb/had) vroeger ook een racefiets. Maar voordat ik deze kocht, (is/was) mijn oude fiets gestolen. Ik (ben/was) gisteren met mijn nieuwe fiets naar Delft gefietst. Ik (ben/was) weleens in Delft geweest. Maar ik (ben/was) er nog nooit naartoe gefietst. 3 Zij (heeft/had) vorige week haar eerste Spaanse les gehad. Daarvoor (heeft/had) ze nog nooit Spaans gesproken.

20

1  Het gebruik van de verschillende tijden

4 Emmy (is/was) in de vakantie in Marokko geweest. Ze (is/was) vergeten een visum aan te vragen. Bij de grens (heeft/had) ze alsnog een visum gekregen. 5 Vorige week ontmoette ik een oude vriend. Ik (heb/had) hem in geen jaren gezien.

4 Gebruik de goede tijd van het werkwoord (presens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum).

Pech onderweg Gisteravond (zijn) ik op de verjaardag van een goede vriendin. Ik (kennen) haar al sinds de kleuterschool. Om een uur of twaalf (besluiten) ik naar huis te gaan. Ik (rijden) in mijn auto over de snelweg en (bedenken) dat ik een gezellige avond (hebben). Plotseling (merken) ik dat ik een lekke band (hebben). Ik (zetten) de auto aan de kant. Wat (moeten) ik doen? Ik (verwisselen) nog nooit eerder een wiel. Ik (besluiten) de ANWB te bellen. ‘(Blijven zitten) u maar rustig in de auto. We (komen) eraan,’ (zeggen) ze door de

telefoon. Het (vriezen) buiten vijf graden. Ik (zitten te wachten) een uur in de kou. Ik (gaan, volgen) zo snel mogelijk een cursus ‘Pech Onderweg’.

5 Geef antwoord.

1 a Wanneer ben je in Nederland gekomen? b Was je daarvoor weleens in Nederland geweest? c Had je weleens iets over Nederland gelezen? d Had je weleens Nederlandse kaas gegeten? 2 a Wanneer ben je met deze cursus begonnen? b Had je daarvoor al een cursus Nederlands gevolgd? c Had je daarvoor al vaak Nederlands gesproken?

21

6 Gebruik de goede tijd van het werkwoord.

Een dinosaurus op het strand 1 Het (gebeuren) twee jaar geleden. 2 Het (zijn) een mooie zomerdag. 3 Ik (liggen) op het strand in de zon. 4 Mijn kinderen (spelen) in het zand. 5 Ze (zien) al lekker bruin.

6 Ik (liggen + lezen) een boek. 7 Het (gaan) over de oertijd. 8 Het (zijn) een boek met plaatjes. 9 Er (staan) tekeningen van brontosaurussen en dinosaurussen in. 10 Maar ik (hebben) geen zin om te lezen. 11 Ik (doen) mijn ogen dicht en (vallen) in slaap. 12 Plotseling (schrikken) ik wakker, een kind (roepen): ‘Mama, (kijken) eens wat daar (aankomen)!’ 13 Ik (gaan + zitten) en ik (pakken) mijn bril. 14 In de verte (aankomen) een hele stoet kinderen met een groot beest. 15 Ik (denken): ‘Het (lijken) wel een dinosaurus. Het (zijn) net een tekenfilm!’ 16 Ik (opstaan) en ik (lopen) er met de kinderen naartoe. 17 De kinderen (zingen) rond de dinosaurus: ‘Dino, Dino, we (willen) met je op de foto.’ 18 Het beest (kijken) verbaasd om al die drukte. 19 Toen (zien) hij mij. Een dinosaurus op het strand (vervolg) 1 Ik (vragen): ‘Van wie (zijn) hij?’ 2 Maar niemand (weten) het. 3 Hij (zien) eruit alsof hij dorst (hebben). 4 ‘(Gaan + halen) eens een emmer water voor hem,’ (zeggen) ik tegen mijn zoon. 5 Het dier uit de oertijd (lijken + begrijpen) me. 6 Hij (gaan + zitten) als een hond naast me en (kijken) me verwachtingsvol aan. 7 Het (zullen + duren) wel een kwartiertje voor het water er (zijn). 8 Ik (gaan + liggen) zolang weer op mijn handdoek in het zand. 20 Hij (beginnen + lachen) en (buigen) zijn grote slimme kop. 21 Hij (likken) met zijn tong over mijn gezicht, net als een hond.

7 Gebruik de goede tijd van het werkwoord.

22

1  Het gebruik van de verschillende tijden

9 Toen de mensen (zien) dat de dinosaurus niet verder (lopen), (gaan) ze weer terug naar hun eigen plekje op het strand. 10 Ik (vallen) weer in slaap. 11 Ineens (schrikken) ik wakker van een koude plens water op mijn buik. 12 Mijn zoon (staan) naast me met een emmer water. 13 Maar waar (zijn) de dinosaurus? 14 Zoekend (kijken) ik rond. 15 Ik (vragen) mijn zoon: ‘(Zien) jij Dino?’

16 Mijn zoon (zeggen): ‘Wie of wat (bedoelen) je?’ 17 ‘Nou, die dinosaurus waarvoor je water (halen).’

18 Hij (beginnen + lachen) hard. 19 Hij (wijzen) naar mijn boek. 20 ‘Je (dromen) van je boek. Je (vallen) in slaap. Er (zijn) hier geen monsters te zien.’

21 Langzaam (beginnen + begrijpen) ik het. 22 Jammer, ik (vinden) hem best wel aardig. Ik had hem wel als huisdier willen hebben.

8 Gebruik de goede tijden.

De vergissing Het gebeurde vorige week.

1 Een vrouw (wandelen) met haar hondje in het park. 2 Het (zijn) zo’n klein hondje dat altijd (bibberen). 3 In dat park (tegenkomen) ze haar vriendin.

4 Zij (zien) elkaar twee maanden niet. 5 Ze (zijn) blij dat ze elkaar weer (zien). 6 Ze (staan) met elkaar te kletsen. 7 Na een paar minuten (aankomen) er een man met een grote hond. 8 Hij (denken) dat die vrouwen al uren (staan te kletsen) 9 en dat het hondje het al die tijd koud (hebben). 10 Hij (optillen) het hondje, (losmaken) de riem en (stoppen) het hondje on der zijn jas. 11 Na een tijdje (omkijken) de vrouw, om naar haar hondje te kijken. En ze (schrikken) zich dood. 12 Ze (denken) dat de grote hond haar kleine hondje (opeten). 13 En ze (flauwvallen) van schrik.

23

Made with FlippingBook Learn more on our blog