Dina Bouman-Noordermeer, Marilene Gahier, Erica Griffioen en Rita Rutten - Beter Nederlands - De verdieping

Inleiding

Beter Nederlands is bedoeld voor het onderwijs van Nederlands als tweede taal voor volwassenen en omvat twee delen: een basisboek voor beginners – Beter Nederlands. Een inleiding – en dit boek voor gevorderden. Dit boek biedt beknop te korte uitleg en oefeningen per grammaticaal punt. Op de website vind je extra theorie met didactische suggesties, en de antwoorden bij de oefeningen. De ant woorden maken het boek ook bruikbaar voor zelfstudie. Het wanneer en waarom van de aan te bieden grammaticale vormen en struc turen en de functie en betekenis ervan in het taalgebruik zijn voor ons steeds de basis van aanbieding en oefening van grammatica. De structuur op zich vinden we vooral van belang om die functie en betekenis in het taalgebruik te kunnen realiseren. Hoewel de volgorde van de verschillende hoofdstukken op zich niet cursorisch is, vormen de eenheden binnen de hoofdstukken wel cursorische gehelen. De oefe ning verloopt altijd van herkenning naar steeds minder geleide productie. Doelgroep en doelstellingen Beter Nederlands richt zich op anderstalige volwassenen in Nederland en in het buitenland die al over een zekere (basis)taalvaardigheid in het Nederlands beschikken, en die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Behalve die taal- en studievaardigheid maakt enige expliciete voorkennis van grammaticale structuren en termen dit boek toegankelijker voor de cursist. Wij pretenderen niet een volledige grammatica van het Nederlands te presente ren, daarvoor bestaan naslagwerken. We stellen ons wel ten doel die grammati cale elementen die voor cursisten struikelblokken blijken (in veel gevallen zowel receptief als productief), zodanig te ordenen en te voorzien van uitleg en oefe ning dat ze zinvolle ondersteuning kunnen bieden bij het verder ontwikkelen van de taalvaardigheid. Dit kan gebeuren in aanvulling op bestaande methodes als Code Plus , Taal Vitaal en Taal Totaal , De Delftse Methode en IJsbreker . Maar ook anderstaligen die niet (meer) op een cursus zitten, kunnen hier oefenstof vinden om eventuele lacunes in de beheersing van grammatica op te vullen. Een uitspraak over het eindniveau dat na het doorwerken van de stof te bereiken zou zijn doen wij hier niet: grammatica is een ondersteunende factor in de taal vaardigheid. Voor het omschrijven van een taalbeheersingsniveau is meer nodig. Maar als je op C2-niveau wilt kunnen functioneren, dan heb je deze grammatica le kennis ook echt nodig.

13

Made with FlippingBook Learn more on our blog