John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

Voorwoord

CliëntenzijnernietvoordeSociaal-PedagogischeHulpverlening,deSociaal PedagogischeHulpverlening is er voor cliënten. Voor Sociaal-Pedagogische Hulpverleners (sph’ers) is de hamvraagdanook: wat kunnenwij voor hulp vragers betekenen en hoe pakkenwij dat aan? Een eenduidig antwoord op dezevraag is erniet.Cliëntenverschillen.Hunproblemenvariërenper indi vidu, enhun omstandigheden lopenuiteen. sph’ers enhun opleiders zullen zichdaaromoriënterenopmethodendie ruimte laten voor deze verschillen inhulpvraag en context, terwijl zij dewerker toch structuur bieden. Maardat ismakkelijkergezegddangedaan. Professionaliseringvergt een zekere eenheid, ook opmethodisch vlak. Cliënten zijn echter hetmeest ge baat bij maatwerk. Dat stelt opleidingen voor problemen. De verleiding is groot omdoor te schietennaardemethodologischekant, zich juist tebeper ken tot basisvaardigheden of zich te storten op een eindeloze hoeveelheid werkvormen. Al deze richtingen schieten te kort. Er is behoefte aan een representatief overzicht vanwat sph’ers indiversepraktijkendoen, hoezij hunberoepsma tighandelenvormgeven enwaarmee zij dan allemaal rekeningmeemoeten houden.Methodiekwordt ontwikkeld inde praktijk enniet in opleidingen. Enweldoor tehandelen, daaroverna tedenken, tebeschrijvenwat zichheeft voorgedaanenhetbeschrevenevervolgensweer indiezelfdepraktijk te toet sen. De vele goede voorbeelden zijn uitstekend bruikbaar in het onderwijs, prikkelen de innovatieve vermogens en dagen uit tot methodische zelfstu ring. Metde inhoudvanditboekhebbenwij rechtwillendoenaandeverschei denheid, maar tegelijkertijd gestreefd naar een zekere eenheid. We hebben geprobeerdom lezersniet ineenknellendkeurslijf tewringen, enaandean dere kant om versnippering te voorkomen.Mede in verbandmet onzewens representatief te zijnvoorhet helewerkveldhebbenwedeoplossinggezocht in een zo eenduidigmogelijke opzet enerzijds en een rijk geschakeerd pa let aanmedewerkers anderzijds.Debeschrevenmethodenmogenonderling sterk verschillen, alle auteurs en referentenhebben zich in één gezamenlijke opzet kunnenvinden.Voorde redactie reden teoveromhenallendankbaar te zijn.

Made with FlippingBook - Online catalogs