John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

M ethoden voor sociaal - pedagogische hulpverleners

Ditwordt ‘evidencebasedwerken’ genoemd.Deoriëntatieopwaardenwordt wel ‘value basedwerken’ genoemd en het cliëntgericht werken ‘client based werken’. Jezoukunnenzeggendatbij valuebasedwerkendewerkerende in stellingcentraal staan, bij client basedwerkendecliënt enbij evidencebased werkendemaatschappij.Het isoverigensgeenkwestievankiezen tusseneen vande drie. Alle drie de oriëntaties zijn vanbelang bij goede hulpverlening. En aan alledrie zittenhaken enogen (VanMontfoort, 2008). Sociaal-pedagogischhulpverleners, tochookprofessionals, zijnhierniet erg mee bezig. Zij werkenhard en voerenmeestal uitwat anderenbedacht heb ben enhebbenniet zoveel tekiezen. Zij zijngeneigd zichdoor depraktijk te laten leiden. Dat is begrijpelijk, want zeworden ‘afgerekend’ opwat ze er in de praktijk van terechtbrengenMaar echte professionele hulpverleners zul len zich niet alleen door de praktijk laten leiden, maar zijn ook in staat om de praktijk te sturen. Daarvoor hebben zij veel kennis van en ervaringmet methodennodig. Indit inleidendehoofdstukbeschrijvenweeenmanieromdevelemetho denopdehulpverleningsmarkt teordenen.Debedoeling is tot eenbruikbare praktijkgerichteordening tekomen.Deze is gebaseerdopdewerkingvande methoden indepraktijk enniet opde achterliggendewetenschappelijkeop vattingen of stromingen. Voorafgaand aan de ordening vanmethoden, zul lenwe eerst terminologischhet een en ander verhelderen. Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. In het eerstewordt duidelijk opwelkewijzewe inditboekdebegrippen ‘methode’ en ‘methodiek’ gebrui ken en verwante begrippen als ‘methodischwerken’ en ‘hulpverleningspro gramma’s’. Inhet tweede onderdeel komendemethoden zelf aande orde en presenterenwe eenmatrixvankenmerkenwaarmeedemethodengeordend kunnenworden. Debegrippen ‘methode’ en ‘methodiek’ zijngeeneenduidigebegrippen.Uit eenlopendeomschrijvingen endefiniëringenmakenhetmoeilijkom inzicht tekrijgen indebetekenisvandezebegrippen.Bovendien ishetdevraagofde methodiekdiscussie relevant is voor de praktijk of zelfs wel over de praktijk gaat.Opdewerkvloerhoor jeerweinigofnietsover.Hoedanook, een ideo logischediscussieoverdemethodiekenmethoden,waarindezuiverheidvan de leer belangrijker is dan de bruikbaarheid van de ideeën en abstracte be grippeneeneigen levengaan leidenzonderdepraktijk teverhelderen, isniet zinvol.

1.2 Eeneersteordening:begripsomschrijvingen

26

Made with FlippingBook - Online catalogs