John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

Bijdederde, herzienedruk Deherzieningvoordezederdedruk–dievoorhetovergrotemerendeeldoor JohnBassant is begeleid–omvat een aantal forse veranderingen. Om te be ginnen zijn alle hoofdstukken getoetst aande huidige praktijk. Komendeze methoden indeze vormnog voor?De destijds geselecteerdemethoden ble ken in overwegende mate nog steeds toegepast te worden, maar niet alle maal indeoorspronkelijkomschrevenvorm.Daaromzijnallehoofdstukken geactualiseerd en is een groot aantal grondig herzien. Enkele bijdragen zijn zelfs grotendeels herschreven, zoals de hoofdstukken over dwang (hoofd stuk 2), sociotherapie (hoofdstuk 4), heropvoeding (hoofdstuk 5), Gentle Teaching (hoofdstuk 7), ervaringsleren (hoofdstuk 13) en Totale Commu nicatie (hoofdstuk 17). Enkele hoofdstukken zijnherziendoor anderendan de oorspronkelijke auteurs (hoofdstuk 3, 4 en 7 en 8). De verantwoording, hoofdstuk1 endenabeschouwing zijnvervolgenswaarnodigaanhet geheel aangepast. Opzet en structuur van het boek bleken tijdbestendig en zijn daarom on gewijzigd gebleven. Maar de inhoud van de verschillende hoofdstukken is zodanig anders dat gemengd gebruik van tweede en derde druk ontraden moetworden.

Delft,maart 2010 SijtzedeRoos JohnBassant

Made with FlippingBook - Online catalogs