John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

©2000UitgeverijCoutinhob.v. Alle rechtenvoorbehouden.

Behoudens de in of krachtens deAuteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen magnietsuit dezeuitgavewordenverveelvoudigd, opgeslagen in eengeautoma tiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vormof op enigewijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of openigeandere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvandeuitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaanop grond van artikel 16hAuteurswet 1912dientmendedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingen tevoldoenaanStichtingReprorecht (Post bus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit dezeuitgave inbloemlezingen, readers en andere compila tiewerken (artikel 16Auteurswet 1912) kanmen zichwenden tot StichtingPRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,www.cedar.nl/pro).

Eerstedruk2000 Derde, herzienedruk2010

UitgeverijCoutinho Postbus 333 1400AHBussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Zetwerk: StudioPietjePrecies | bno,Hilversum Omslag:Het vlakke land, Rotterdam Foto’s:BertSpiertz. Fotoomslagenp. 181: koksGerarden JeroenvanRestaurant Freud inAmsterdam Noot vandeuitgever Wijhebbenallemoeitegedaanomrechthebbendenvancopyright teachterhalen. Personenof instantiesdieaanspraakmakenopbepaalde rechten,wordt vriende lijkverzocht contact op tenemenmet deuitgever.

ISBN 9789046902196 NUR 651

Made with FlippingBook - Online catalogs