Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Spelend leren en ontdekken

dagogische bekwaamheden drama. Tevens komt het inrichten van leerlijnen drama aan de orde. We geven in deel 2 veel praktijkvoorbeelden en good practices: voorbeelden die je kunt toepassen in je eigen lespraktijk om je te ondersteunen in je ontwikkeling als leerkracht. We beginnen met drama-activiteiten en werken toe naar complexere activiteiten en complete dramalessen. Ter onderbouwing zijn filmfragmenten van voorbeeldlessen opgenomen op de website bij dit boek: daarin zie je een leerkracht de dramales uitvoeren in de onder-, midden- en bovenbouw op de basisschool. Je vindt er ook ondersteunend en verdiepend materiaal. In de tabel hierna staan vragen die zijn gekoppeld aan de hoofdstukken waarin ze worden behandeld. Deze tabel geeft globaal de inhoud van het boek weer.

Vragen en onderwerpen per hoofdstuk

DEEL 1 Drama, een theoretische verkenning 1 Drama in het basisonderwijs: spelend leren Wat is drama?

Handeling, creativiteit, verbeelding, inleving in een rol. Waardoor kenmerkt het vak drama zich? Visie op drama: spelend leren en ontdekken. Hoe kom je drama tegen in het basisonderwijs? Drama als activiteit, als doel en in samen- hang met andere leerinhouden. 2 Werken aan de dramabekwaamheden: het leerproces van de student Wat is er nodig om dramalessen te kunnen verzorgen? • Algemene, vakspecifieke en pedagogi- sche bekwaamheden drama.

• Kennis en inzicht in de indicatoren voor de ontwikkeling van de leerkracht bij het geven van dramalessen. De relatie tussen drama en de 21e-eeuwse vaardigheden. Spelend leren, gebaseerd op verschillende pedagogische en psychologische visies in samenhang met leertheoretische inzichten. • De verschillende fasen in spelontwikke- ling en creativiteitsontwikkeling. • De verschillende fasen in taal-, sociale en morele ontwikkeling.

Hoe sluit drama aan bij actuele ontwikkelingen?

3 Dramatheoretische inzichten: spelend leren Wat zijn theoretische inzichten in drama in het basisonderwijs?

Met welke ontwikkeling van het kind moet je rekening houden in dramalessen?

14

Made with FlippingBook flipbook maker