Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Inleiding Dit handboek is bedoeld voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs die zich willen bekwamen in het geven van dramalessen. Het handboek sluit aan bij de algemene bekwaamheidseisen voor de leerkracht, het leergebied Kunstzinnige oriëntatie en de kennisbasis drama binnen de pabo-opleiding. Het komt tegemoet aan de vraag uit het onderwijs om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van creativiteit en andere 21e-eeuwse vaardigheden. Het boek combineert een theoretische onderbouwing van het vak drama met praktijkvoorbeelden en voorbeeldlessen. Uitgangspunt is ‘leren door doen’: het boek is zo opgebouwd dat je als student en als leerkracht aan de hand van good practices meteen aan de slag kunt in je eigen lespraktijk. Doelstelling Om te kunnen voldoen aan de eisen voor Kunstzinnige oriëntatie zoals die zijn vast- gelegd in de kerndoelen primair onderwijs, zijn een goede methodiek en didactiek van drama onontbeerlijk. Het is ons doel om met dit handboek beide aan te bieden vanuit de volgende zes uitgangspunten. • Het plezier in drama stimuleert je om een eigen expressierepertoire en spelmate- riaal te ontwikkelen en toe te passen in je lespraktijk. Je leert zelf spelmateriaal gebruiken en ontwikkelen. • Door aan de hand van dit handboek zelf ervaringen op te doenmet het geven van dramalessen en die ervaringen theoretisch te koppelen, bekwaam je je systema- tisch in het ontwerpen en geven van goede dramalessen. • Je krijgt inzicht in de theorie, praktijk en didactiek van drama. Je bent in staat dramatisch spel competent te hanteren: expressief, verbaal én non-verbaal. Als (aankomend) leerkracht basisonderwijs kun je een dramatisch spelproces met de leerlingen initiëren en begeleiden. • Je leert de creatieve ontwikkeling van de leerlingen stimuleren en de juiste vak- inhouden en begeleidingsvaardigheden gericht in te zetten. • Je ontwikkelt inzicht en vaardigheden voor het inzetten van drama als activiteit, als doel en in samenhang met andere leergebieden. • Samen met de leerlingen beleef je als (aankomend) leerkracht een leerzaam en inspirerend leerproces. Opbouw In deel 1 van dit boek schetsen we de belangrijkste theoretische kaders over spe- len en leren. Die visie op leren vind je terug in de toegepaste vakspecifieke theorie: spelen en leren, ontwikkeling van creativiteit en aansluiting bij de 21e-eeuwse vaar- digheden. Er wordt ingegaan op het verwerven van algemene vakspecifieke en pe-

13

Made with FlippingBook flipbook maker