Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

1 • Interprofessioneel samenwerken

Binnen interprofessioneel handelen hebben professionals oog voor de ontwik kelingen om hen heen en zijn zij zich bewust van de diverse belanghebbenden met wie zij te maken krijgen. Zij zoeken samenwerking met alle relevante partners om tot optimale oplossingen voor zorg-, welzijns- en opvoedings- en onderwijsvraag stukken te komen. Waar nodig werken ze samen met andere betrokken professio nals, zorgverzekeraars, maatschappelijke en overheidsinstanties, participeren ze in netwerken en maken ze gebruik van alle beschikbare expertise – bijvoorbeeld op het gebied van technologie – om een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening te bereiken. Gemeenten verwachten dat de burger zelf steeds meer de regie heeft en, als dat nodig mocht zijn, ondersteund wordt door wijkgerichte interprofessionele teams. Het sociaal wijkteam van de gemeente ondersteunt burgers bij vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, en wonen, onderwijs, werken en inkomen. Samenwerking met de leraren is nog niet binnen alle wijkteams vanzelfsprekend, maar blijkt in de wijkteams die wel geregeld op scholen komen van essentieel belang. Belangrijke uitgangspunten van deze sociale wijkteams zijn: 1 zelfredzaamheid en regie bij de burger; 2 het organiseren van support en zorg op wijkniveau, zo dicht mogelijk om de cliënt (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013); 3 interdisciplinair en integraal werken (Van Arum & Lub, 2014). Met interprofessioneel samenwerken in de school wil je bereiken dat de leerling, de ouders en de benodigde professionals in één gezamenlijk plan alle benodigde extra of speciale ondersteuning regelen. Interprofessioneel samenwerken rondom een kind dat problemen ervaart binnen een school kan op meerdere manieren worden georganiseerd. Bij interprofessioneel samenwerken stemmen professionals hun plannen op elkaar af; zij maken een gezamenlijk plan. Het kind/de jongere en de ouders worden daarbij gezien als deskundigen van de eigen casus. Interprofessio nele samenwerking in de school kun je op verschillende manieren vormgeven: • Preventief: door goed af te stemmen op wat er speelt in de leefwereld van kin deren en jongeren en door samen na te denken over het aanbod voor leerlingen. • Op casusniveau: wanneer onderwijs, jeugdhulp en zorg samen vanuit één plan werken, gericht op het versterken van de situatie van een individuele leerling. Dit kan gaan over de situatie op school, thuis en in de vrije tijd. Werk je samen op casusniveau? Dan zijn ouders en jongeren hier ook intensief bij betrokken. Het doel van al die inspanningen is vergroting van de kwaliteit van bestaan van de individuele leerling en het gezin. Voor deze benadering is het noodzakelijk dat zorg- en welzijnswerkers en on derwijsprofessionals in belangrijke mate zelf controle kunnen uitoefenen op (de organisatie van) hun werk. Dat is tegelijkertijd functioneel en fundamenteel, om-

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker