Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

Inleiding

professioneel samenwerken en passende zorg, ondersteuning en begeleiding volgens een nieuwe visie op gezondheids- en functioneringsproblemen de norm zijn. Hier voor is het belangrijk dat je op de hoogte bent van relevante wet- en regelgeving, inzicht hebt in het Nederlandse landschap van zorg, welzijn en onderwijs, het belang onderkent van ethisch bewust en mensgericht werken, en weet welke competenties je nodig hebt om als professional te kunnen functioneren in een interprofessionele beroepspraktijk. Dit boek helpt je om het bijbehorende leerproces te doorlopen. Leeswijzer Professionals in zorg, welzijn en onderwijs worden in toenemende mate gecon fronteerd met cliënten met complexe functionerings- en/of participatieproblemen, waardoor hun gezondheidsbeleving, welzijn en welbevinden onder druk komen te staan, soms in zeer ernstige mate. Bij deze complexiteit van de zorg- en onder steuningsvragen volstaat een monodisciplinaire aanpak vaak niet meer, maar is een multidisciplinaire aanpak nodig, die gekenmerkt wordt door interprofessio neel samenwerken. Hoofdstuk 1 beschrijft verschillende vormen van samenwerken binnen zorg, welzijn en onderwijs, en hun verschillen en overeenkomsten. Tevens gaan wij hier verder in op de context van interprofessioneel samenwerken. Omdat interprofessioneel samenwerken beïnvloed wordt door wet- en regel geving, bespreken we in hoofdstuk 2 het Nederlandse landschap hiervan. Wet- en regelgeving rondom zorg, welzijn en onderwijs zijn sterk in beweging. In dit tweede hoofdstuk komt onder andere aan de orde welke wetgeving van belang kan zijn in een interprofessionele context. Ook gaan we in op de visie op Positieve Gezondheid en de holistische mensvisie, vanuit het biopsychosociaal denken en het ICF-model, en op middelen om de zorg, ondersteuning en begeleiding dicht bij huis betaalbaar en efficiënt te organiseren. Interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf, ook dat moet je leren. Succes vol interprofessioneel samenwerken, gericht op (participatie van) de mensen om wie het gaat (inclusief hun directe netwerk), heeft implicaties voor zowel het beroepson derwijs als voor het levenslang leren in de eerdergenoemde sectoren. Bij interpro fessioneel samenwerken horen andere, nieuwe competenties. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de vier kerncompetenties die wij onderscheiden bij interprofessioneel samenwerken. Ook introduceren we de T-shaped professional . De genoemde vier kerncompetenties worden in de volgende hoofdstukken verder uitgediept. Hoofdstuk 4 gaat over waarden en ethiek binnen interprofessioneel samenwer ken. Waarden en normen interfereren altijd met ons denken en handelen. Bij een verandering van monodisciplinair naar multidisciplinair of interprofessioneel werken kan het nodig zijn om bepaalde waarden of normen te herijken. Een interprofessioneel team in de gezondheidszorg, het welzijnswerk of het onderwijs bestaat uit een aantal professionals die afkomstig zijn uit verschillende

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker