Handboek taalgericht vakonderwijs - Maaike Hajer & Theun Meestringa

1 Inleiding: taalvaardigheid ontwikkelen in alle schoolvakken

1.1 Een korte ontstaansgeschiedenis van het taalgericht vakonderwijs

In de jaren negentig is pionierswerk verricht door leraren in het voortgezet on derwijs, die beseften dat taal en leren niet altijd vanzelf gaan en zelf een con structieve rol wilden spelen. Ze merkten met name in klassen met veel twee detaalleerders en leerlingen uit een talig minder rijk thuismilieu dat leerlingen struikelden over het taalgebruik. Er was meer dan voorheen steun nodig bij het lezen van lange complexe leesteksten, de gevarieerde woordenschat of het op papier zetten van gedachten en inzichten bij toetsen. Ze bleken op een breed ervaren probleem te zijn gestuit. De leraren vroegen zich af hoe ze op deze uitdaging zouden reageren: kunnen we het wat makkelijker maken, minder eisen stellen aan leesvaardigheid, for muleringen sneller goed rekenen in toetsen? Ze beseften al snel dat dat een schijnoplossing zou zijn om problemen te vermijden. Maar wat werkt dan wel? Met collega’s van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), de on derwijsbegeleidingsdienst CED-groep, de Hogeschool Utrecht (HU) en het na tionaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO verzamelden we een groot aantal praktische ervaringen van leraren. Deze taalontwikkelende vakle raren, in vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis, merkten dat het om meer gaat dan alleen lezen. Zij bespraken expliciet met hun klas hoe je het beste lastige schoolboekteksten kunt lezen. Bovendien lieten ze de leerlingen actief praten en schrijven rond de leerstof met behulp van nieuwe vakbegrip pen, en zo ondersteunden ze bewust de ontwikkeling van schooltaal. Ze vonden daarbij manieren om hun aanpak af te stemmen op die van hun collega’s Neder lands, die natuurlijk een specifieke taak hebben in de schooltaalontwikkeling. Via het Platform Taalgericht Vakonderwijs zochten we met schoolbegeleiders, opleiders en onderzoekers naar de werkzame ingrediënten in die beproefde di dactische werkwijzen van deze pionierende leraren en hun schoolleiders. Zo kwamen we tot het besef dat die krachtige taalgerichte werkvormen voor alle leerlingen nuttig waren. Voor iedereen is de taal van schoolvakken als natuur kunde, geschiedenis (leren historisch te redeneren) of beroepsgerichte vakken een nieuwe taal . Ook werd steeds duidelijker dat de taal van het ene vak op een subtiele manier verschilt van die in een ander vak. En we ontdekten de pijlers onder taalontwikkelend werken, die samen positief uitwerken. Het gaat erom het onderwijs zo in te richten dat leerlingen tot hoge prestaties komen in plaats van tegemoet te komen aan een mindere taalvaardigheid van leerlingen. Dat vraagt om verbinding van praten, schrijven, lezen en luisteren in een taalont-

16

Made with FlippingBook Publishing Software