Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

2.2.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Er zijn tal van voorbeelden van bedrijven die maatschappelijk verantwoord onder nemen (mvo) en social responsibility tot onderdeel van hun bedrijfsfilosofie hebben gemaakt. Uitgangspunt bij een dergelijke strategie is om bij alle bedrijfsbeslissin gen de balans tussen people , planet en profit niet uit het oog te verliezen. (Bedrijfs)-events kunnen als instrument worden ingezet om deze mvo-gedachte gestalte te geven. Ook dit is een ontwikkeling die aansluit bij de gelukseconomie. Zo verrichten medewerkers van het HEMA-hoofdkantoor tijdens het tweedaagse bedrijfsevent Helpende Handen vrijwilligerswerk voor een goed doel. In het ver leden werd bijvoorbeeld een high tea verzorgd voor een verpleeghuis in Amster dam en kreeg de kinderboerderij van een woongemeenschap een opknapbeurt. Siemens maakt werk van zijn maatschappelijke taak via het programma Siemens Caring Hands. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld een event van hun keuze voor dragen voor een donatie in de vorm van een financiële bijdrage of hulp door Sie mensvrijwilligers. Veel evenementenbureaus hebben het belang van investeren inmaatschappelijk verantwoord ondernemen inmiddels ook tot onderdeel van hun bedrijfsstrategie gemaakt. Zo mogen medewerkers van Artishock, een events & marketingbureau in ’s-Hertogenbosch, 10 procent van hun declarabele uren aan maatschappelijke projecten in hun thuisstad besteden (www.artishockevent.nl). Dit is slechts een kleine greep uit tal van aansprekende voorbeelden. Bij deze ont wikkelingen is wel een kanttekening op zijn plaats: nog te vaak verzanden goedbe doelde strategische organisatiedoelstellingen in de praktijk van alledag en zijn de feitelijke activiteiten niet meer dan window dressing . Toch illustreren de gegeven voorbeelden duidelijk dat de aandacht voor betekenis niet nieuw is in de eventsec tor. Opvallend is dat commerciële eventaanbieders deze insteek tot op heden niet of nauwelijks hebben geëxploreerd. Dat hier een uitdaging ligt voor de toekomst moge duidelijk zijn. 2.3 Kansen voor innovatie De overgang van de beleveniseconomie naar de gelukseconomie kenmerkt zich door een verschuiving van de nadruk op belevenis naar een focus op de kwaliteit van leven en geluk. De veranderende economische context schept kansen voor in novatie. De tijd is rijp voor belanghebbenden (stakeholders) in de eventsector om zich te bezinnen op de vraag wat de corebusiness van de eventsector is: belevenis sen creëren voor de consument of betekenis genereren voor mens en maatschap pij? Typerend voor de gelukseconomie is het streven de kwaliteit van leven op indi vidueel, sociaal en maatschappelijk niveau te verhogen. De nadruk voor de event manager verschuift hiermee van het regisseren van optimale belevenissen naar het faciliteren van geluk. Het uiteindelijke doel op individueel niveau is een verhoogd

44

Made with FlippingBook Learn more on our blog