Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk

geluksgevoel te realiseren bij de bezoeker. Op sociaal-maatschappelijk niveau gaat het om optimalisatie van de leefbaarheid van de maatschappij in het algemeen en een sterkere sociale cohesie binnen en tussen subgroepen in het bijzonder die deel uitmaken van de samenleving. In deze nieuwe economie is het goed denk baar dat de consument een bewuste keuze maakt voor het bezoeken van events die bijdragen aan zijn levensvoldoening dan wel een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van de sociaal-maatschappelijke, politiek-economische en/of eco logische context waarin hij zich in bevindt. Denk bijvoorbeeld aan TEDx events, waarbij de focus ligt op ideas worth spreading , aan de nog in de kinderschoenen staande Peace Pod Events, die beogen wereldwijd allerhande vredesinitiatieven op lokaal niveau te stimuleren, of aan evenementen van de Stichting Plastic Whale, die tot doel hebben de hoeveelheid plastic afval in de oceanen te reduceren (www.ted.com, www.world-peace-founda tion.org en www.plasticwhalefoundation.com). De uitdaging voor de eventmanager van de toekomst is om in aansluiting op het geluksperspectief innovatieve eventconcepten te creëren en een bijbehorend ma nagementinstrumentarium ( toolbox ) te ontwikkelen om deze events, zowel offline als online, succesvol vorm te geven. 2.4 Scenariostudie Een scenariostudie is een methode om vat te krijgen op het ongewisse van de toe komst en kan worden ingezet als instrument om strategische managementaanbe velingen te formuleren. Een scenariostudie bestaat uit een aantal stappen (Van Notten, Rotmans, Van As selt & Rothman, 2003): • stap 1: opstellen projectplan (doel, ontwerp en inhoud) • stap 2: uitvoeren brede trendanalyse • stap 3: reductie van trends tot beperkt aantal centrale trends • stap 4: beschrijving van centrale trends • stap 5: constructie van alternatieve scenario’s • stap 6: ontwerpen van storyboards voor elk scenario • stap 7: formuleren van aanbevelingen Stap 1 is het opstellen van het projectplan. Hierin wordt het doel van de studie geformuleerd en worden keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inhoud van de studie. In stap 2 wordt een brede trendanalyse uitgevoerd. Dit kan via het DESTEP-mo del, waarbij aandacht wordt besteed aan trends en ontwikkelingen op demogra fisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek domein. Vervolgens wordt, vanuit de problematiek van de opdrachtgever, het grote aan tal trends gereduceerd tot een beperkt aantal hoofdtrends. De twee selectiecriteria

45

Made with FlippingBook Learn more on our blog