Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

1.5 | Het economisch kringloopmodel

die een bestelling doet in een webshop moet veel al verzendkosten betalen, maar heeft daarentegen geen reiskosten; ■■ convenience : kopen op internet biedt de klant veel gemak. Hij kan 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn inkopen doen vanuit zijn luie stoel; ■■ consumer value : dit betreft de meerwaarde die online marketing biedt. Dat kan het gemakkelijk vergelijken van artikelen zijn, het uitgebreid en ongestoord bekijken ervan, het schrijven en lezen van reviews en het kunnen bestellen en thuis laten bezorgen van artikelen; ■■ communication : via internet (website, social me dia) kan eenvoudig gecommuniceerd worden met (potentiële) klanten. Internet werkt drempelverla gend en uitnodigend. Een e-mailnieuwsbrief kan de ontvanger aansporen de website te bezoeken, een melding op Twitter kan een foto van een eve nement bevatten. De economische kringloop is de motor van onze maatschappij. De wisselwerking tussen de verschil lende organisaties houdt onze maatschappij in stand. Dat toont het belang aan van organisatiekunde, opge vat als het systematisch en gestructureerd nadenken over organiseren en organisaties. In deze paragraaf geven wij met behulp van het economisch kringloop model aan binnen welke economische omgeving or ganisaties opereren. Mensen (kennis en ervaring) en middelen (machines, grondstoffen, energie) zijn de inputfactoren . Die worden omgezet (getransfor meerd) in producten en diensten (de outputfactoren ) voor de afnemers. Het economisch kringloopmodel geeft weliswaar een vereenvoudiging van de werke lijkheid weer, maar biedt wel duidelijkheid . Het mo del kan uiteraard naar behoefte worden uitgebreid (zie illustratie 1.12 en de toelichting in kader 1.13). Merk op dat binnen het economisch kringloopmo del sprake is van organisaties en stromen. De stromen worden gegenereerd door de organisaties en zij be ïnvloeden elkaar. Het model geeft een beeld van de entiteiten die een rol spelen bij het in kaart brengen van de omgeving van de onderneming. Het is dus een hulpmiddel dat goed kan worden gebruikt bij de theorie in hoofdstuk 3. 1.5 Het economisch kringloopmodel

TAGHeuer, de Zwitserse fabrikant van kwaliteitshor loges, ligt dat anders (zie illustratie 1.11). Bij dit be drijf ligt de nadruk op de kwaliteit en de vormgeving van de producten en veel minder op de distributie. Het is zelfs in het belang van TAG Heuer dat de hor loges niet op elke straathoek te koop zijn; ze moeten immers exclusief blijven.

Deel I  Algemeen

Illustratie 1.11 TAG Heuer

1.4.2 De drie R’en van Storm Heeft men met de vier P’s voldoende gereedschap in handen? Storm, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, vindt van niet: ‘Doordat er zoveel nieuwe producten op de markt komen die zich in uitvoering, prijs en kwaliteit nauwelijks meer van elkaar onder scheiden (onder andere door de invloed van inter net), is de betekenis van de vier P’s steeds minder belangrijk voor het creëren en behouden van een con currentievoorsprong.’ De consument heeft bepaalde verwachtingen over de kwaliteit, het prijsniveau en de verkrijgbaarheid van het product en het imago van het merk. Voldoet het product op een van deze punten niet of niet helemaal, dan vormt dit een dissatisfier : de consument is ontevreden en het product wordt niet gekocht. Voldoet het product wel − wat de moderne, verwende consument op zijn minst verwacht −, dan is dat nog geen garantie dat hij tot aanschaf overgaat (zie kader 1.12). Online met de vier C’s Het concept van de vier C’s in de online wereld is een ‘vertaling’ van de traditionele vier P’s: ■■ cost : online speelt de prijs een belangrijke rol. Via vergelijkingssites is het heel gemakkelijk om prij zen op internet te vergelijken. Onder cost worden ook de kosten verstaan die een klant moet maken of juist niet hoeft te maken op internet. Een klant

| 29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online