Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

1 |  Marketing: basisbegrippen

1.3.6 Het onlineconcept Het onlineconcept (ook wel digitale marketing, inter net marketing of e-marketing genoemd) ontvouwt zich op internet, waarbij de macht verschoven is rich ting de afnemer . Deze bepaalt waar hij zijn informatie haalt in plaats van af te wachten tot de fabrikanten of andere aanbieders hem informatie aanreiken. Door het enorme aantal websites van bedrijven en andere organisaties op internet heeft de consument vrije toe gang tot een gigantische hoeveelheid informatie.

Illustratie 1.7 People, planet, product, profit

Kader 1.8 People, planet, profit Tot het domein people worden de prestaties gere kend op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het be drijf om met zijn personeel en hoe presteert het op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)? Thema’s die hier spelen zijn de behar tiging van mensenrechten, het tegengaan van om koping, fraude, discriminatie en kinderarbeid, de bevordering van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, diversiteit en medezeggenschap, de oplossing van het armoedevraagstuk en de invoer van gedragscodes. Tot het domein planet worden de prestaties gere kend op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe neemt een bedrijf zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, de natuur en het landschap? Zaken als milieuzorg, ketenbeheer, eco-efficiency , schoner produceren, duurzame technologieont wikkeling en duurzame bedrijventerreinen spelen in dit verband een rol. Tot het domein profit worden niet alleen de finan ciële prestaties van de onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend, maar ook economie in rui mere zin. Hier spelen thema’s als werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, poli tieke betrokkenheid, uitbesteding en economische effecten van de diensten en producten. Ook spon soring, medewerkersparticipatie, winstbestemming en dergelijke horen onder deze noemer thuis.

Illustratie 1.8 Marktplaats.nl

De afnemer kan een consument zijn, maar ook een or ganisatie . Daaromwordt onderscheid gemaakt tussen b2c-marketing ( business to consumer ) en b2b-marke ting ( business to business ). Door de komst van inter net zijn ook markten ontstaan tussen consumenten, in dit kader spreken we van c2c-marketing ( consumer to consumer ). De ene consument verkoopt bijvoor beeld via Marktplaats (illustratie 1.8) aan andere con sumenten. Peer2Peer is een nieuwe ontwikkeling bin nen digitale marketing. Hierbij worden consumenten aangemoedigd om producten aan te bevelen aan rele vante gelijkgestemden. De invloed van derden (peer groups) wordt steeds belangrijker bij aankoopbeslis singen. De klant neemt een centrale plaats in. De fabrikant moet dan ook in staat zijn snel in te spelen op diens behoeften. Een aantal klanten is er alles aan gelegen om het product te verwerven tegen een zo laag mo gelijke prijs. Voorbeelden van bedrijven die op die behoefte inspelen zijn Vakantieveilingen en Groupon (kader 1.9).

26 |

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online