Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

1.3 |  Het ontstaan van marketing

marktomstandigheden , zoals nieuwe concurrentie of veranderende consumentenvoorkeuren. Een volledig overzicht van invloeden van buitenaf die kansen en bedreigingen creëren is opgenomen in hoofdstuk 3. Winst en continuïteit Een van de belangrijkste doelstellingen van een orga nisatie is continuïteit: het voortbestaan van de orga nisatie. Voor die continuïteit is winst een voorwaarde. Daarom ook is winst , naast marktaandeel, een belang rijke doelstelling. Immers, omzet zonder winst is niet voldoende om de continuïteit van het bedrijf te ga randeren. In 1972 verscheen Grenzen aan de groei van de Club van Rome, een rapport waarin een verband werd ge legd tussen economische groei en de gevolgen hier van voor het milieu . Hoewel de prognoses over het opraken van de natuurlijke hulpbronnen op vrijwel geen enkel punt zijn uitgekomen, heeft dit rapport er wel voor gezorgd dat het milieuvraagstuk wereldwijd op de (politieke) agenda is komen te staan. Met het milieubewustzijn groeide het besef dat ondernemin gen niet alleen een commerciële, maar ook een maat schappelijke verantwoordelijkheid dragen en ernaar moeten streven producten aan te bieden die het mili eu minder schade berokkenen. Ethische bedrijfsvoe ring is een typering die hier ook past. Kortom: organi saties moeten niet alleen streven naar welvaart, maar ook naar welzijn. Het probleem is echter dat het in de markt zetten van milieuvriendelijker producten prak tisch altijd extra kosten met zich meebrengt en dat bepaald niet iedere klant bereid is die meerkosten te betalen. De overheid vervult hierbij soms een stimu lerende rol door het verstrekken van subsidies (zoals voor het ontwikkelen van zonnecelpanelen voor wo ningen), waardoor dit soort nieuwe producten toch tegen een redelijke prijs kan worden aangeboden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) Het maatschappelijke ( societal ) element wordt ook wel aangeduid met de afkorting mvo: maatschappe lijk verantwoord ondernemen. Dit is de organisa tiestrategie waarbij de aandacht voor people, planet, product en profit (zie kader 1.8 en illustratie 1.7) in evenwicht is. Veranderingen in de omgeving van de organisatie en de organisatie zelf maken maatschap pelijk verantwoord ondernemen tot een dynamisch proces. 1.3.5 Het maatschappelijk marketingconcept (ca. 1980-heden)

Kader 1.7 De muziekhandel maakt zware tijden door De muziekhandel maakt sinds het begin van deze eeuw zware tijden door. Door de jarenlang kunst matig hoog gehouden prijzen van cd’s en het gemak waarmee tegenwoordig mp3-files kunnen worden gedownload van internet is de verkoop van mu ziek-cd’s fors gedaald. Daarmee is internet voor de muziekhandel een geduchte concurrent geworden. Rond 2010 trachtte de muziekindustrie het down loaden van muziek nog op grond van het auteurs recht te laten verbieden. Langzamerhand begint men echter in te zien dat internet geen hype is die wel overwaait en dat in deze nieuwe marktsituatie de kaarten opnieuw geschud moeten worden. Anno 2017 is het downloaden en streamen van mu ziek, zoals via Spotify (zie illustratie 1.6), eigenlijk al gemeengoed geworden. Bovendien zijn de tv-zen ders bezig met het oprichten van digitale kanalen, omdat zij ineens concurrentie kregen van YouTube en vloggers.

Deel I  Algemeen

Illustratie 1.6 Spotify op de mobiele telefoon

Een voorbeeld van zo’n voordeel is een kostenniveau dat substantieel en structureel lager is dan dat van de concurrenten. Dit biedt niet alleen een hogere marge, maar zorgt tevens voor de beste uitgangspositie in een prijzenoorlog. Flexibiliteit Een organisatie die het marketingconcept aan hangt, moet flexibel kunnen inspelen op wijzigende

| 25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online