Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

Inleiding

Elk jaar maken honderden, zo niet duizenden mensen kennis met het vak marketing, onder wie mensen met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven die via een NIMA-A-opleiding hun kennis verbreden en hun promotiekansen verbeteren. Daarnaast zijn er veel hbo-studenten die tijdens hun studie met het vak marketing in aanraking komen. Marketing is een fascinerend vak, omdat iedereen dagelijks wordt geconfronteerd met een veel heid aan al dan niet commercieel bedoelde uitingen. Het is geen wonder dat marketing voor bui tenstaanders vaak een synoniem is voor reclame. Natuurlijk is reclame belangrijk, maar het is slechts een klein onderdeel van het brede spectrum dat marketing heet. In dit boek behandelen we dat brede spectrum. Daarvoor is uitgegaan van de verplichte stof (taxonomie) van het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing). Na bestudering van dit boek moet het behalen van het NIMA-A-diploma geen probleem meer vormen. Opbouw van het boek Bij de opzet van dit boek is uitgegaan van het marketingplanningsproces zoals dat bij de meeste organisaties periodiek wordt doorlopen. Het boek bestaat uit drie delen, zoals in het schema te zien is.

Deel I – Algemeen

1 Marketing basisbegrippen

2 Marketing planningsproces

Deel II – Onderzoek

3 Omgevings analyse

4 Afnemers gedrag

5 Marktonderzoek en statistiek

Deel III – De marketinginstrumenten

7 Prijsbeleid

8 Distributie

9 Promotiebeleid

10 Toepassings gebieden

6 Productbeleid

In deel I leggen we het fundament door de marketingfilosofie te behandelen en het marketingvak in breder verband een plaats te geven in de organisatie. Daarnaast behandelen we het marketing planningsproces en staan we stil bij de ‘nu-situatie’: het vertrekpunt voor een goede planning die uitmondt in verscheidene operationele marketingactiviteiten. In deel II besteden we aandacht aan de omgevingsanalyse (diagnose). Alle in- en externe invloe den passeren de revue en worden beoordeeld op hun impact op het marketingbeleid van de orga nisatie. Ongetwijfeld vormen de afnemers de belangrijkste factor in het spectrum van invloeden. Daarom gaan we uitgebreid in op het gedrag van degene om wie het in de marketing allemaal draait: de klant. Verder besteden we aandacht aan de manier waarop bedrijven informatie uit de markt halen en deze duiden met behulp van marktonderzoek en statistiek.

| 13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online