Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

Dit is marketing!

In deel III leggen we uit hoe het beleid aan de hand van de vier marketinginstrumenten product, prijs, plaats en promotie kan worden geoperationaliseerd. Wat de didactische opzet van het boek betreft het volgende: Elk hoofdstuk start met een casus met een paar open vragen. Aan het eind van het hoofdstuk wor den opnieuw enkele vragen over de casus gesteld. De theorie komt stevig en kernachtig aan bod (zonder de in de marketingliteratuur veelvoorko mende wolligheden). Belangrijke begrippen zijn blauwgedrukt . Daarnaast worden veel voorbeel den gebruikt; deze zijn blauw en ingesprongen. Samen met de illustraties zijn dat de ‘kapstokken’ waaraan de theorieën kunnen worden opgehangen. In de kaderteksten wordt enige achtergrond informatie gegeven bij de leerstof. Wanneer kennis als algemeen bekend wordt verondersteld, is uiteraard geen bron vermeld. Daar waar over producten wordt gesproken, wordt tevens gedoeld op diensten, tenzij expliciet anders is aangegeven. En waar de hij-vormwordt gebruikt, wordt – uiteraard – tevens de zij-vorm bedoeld.

Online studiemateriaal www.coutinho.nl/ditismarketing3

Bij dit boek hoort een website met studiemateriaal. Hierop vind je: ■■ richtantwoorden op de vragen bij de cases uit het boek ■■ meerkeuzevragen met antwoorden ■■ artikelen (uit bijvoorbeeld kranten en tijdschriften) en teksten met vragen en antwoorden ■■ studietips

14 |

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online