Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

0 Inleiding

Enkele jaren geleden schrevenwe een boekmet speelse denk-, durf- en doe-oefeningenmet behulpwaarvan je je creativiteit kunt ontwikkelen. Wehadden geen ideehoe groot de behoefte daaraan zoublijken te zijn, en nogwekelijks ontvangenwemail vanmensen die blij zijn zichweer creatief te durvennoemen. Vooral van leerkrachtenuit het basisonder wijs kwamen enthousiaste reacties, vergezeld van de vraag of het niet mogelijk zou zijn soortgelijke werkvormen te bedenken voor het ont wikkelen van creatieve (denk)vaardighedenbij kinderen. Onderwijs en creatieve ontwikkeling liggen ons na aan het hart. En

creativiteit en kinderenhorenbij elkaar, ook al lijkt onzemaatschappij dat soms te zijn vergeten. De behoefte aan crea tieve (denk)vormen en -oefeningen was voor ons aanleiding ons verder te ver diepen in creatief onderwijzen en het onderwijzen van creativiteit. Inspiratievondenwevooral in recente ontwikkelingen op onderwijsgebied in het VerenigdKoninkrijk. Allereerst was daar sir Ken Robinson, internationaal expert en voorvechter van creativiteit en innovatie in onderwijs en bedrijfsle ven.Hij schuddedeBritseonderwijswe reld (endaarna de helewestersewereld) wakkermet zijnTED-talks: ‘Do schools kill creativity?’ en ‘How toescapeeduca tion’s death valley’.

We verdiepten ons inCapeUK, eenprogramma omde creatievemoge lijkheden van kinderen en jongeren te verbeteren, ontwikkelddoor een onafhankelijke organisatiemet dezelfde naam.Meer dan 5000 scholen enduizenden schoolleiders en teams inhetVerenigdKoninkrijknamen deel aan het CapeUK-programma. Deelnemende scholen sloegen de handen ineen om de plaats van creativiteit in het curriculum en in de levens van de leerlingen te onderzoeken, en daarbij werd onderscheid

7

Made with FlippingBook - Online catalogs