Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

HOEBEDENK JEHET?!

gemaakt tussen creatief onderwijzenenhet onderwijzenvan creativiteit. Bij dit laatsteginghet eromkinderen te lerenhoe jecreatief kunt zijnen leerprocessenmet dat doel ingang te zetten. CapeUK organiseerde nationale en regionale samenwerkingspro gramma’s tussen scholen en creatieveprofessionals enhad een leidende rol bij het adviseren van de Engelse regering over creativiteit en onder wijs, wat bijdroeg aan de opname van denkvaardigheid (met creatief denkenalsonderdeel) inde zes sleutelvaardigheden inhet leerplanvoor debasisscholen, het national curriculum. En dan waren er de boeken over creatieve denkvaardigheden van StephenBowkett, docentEngels, auteurenonderwijsadviseurophetge bied van creativiteit en creatief denken, diewe speciale dank verschul digd zijn. Zijn inspirerende ideeën over demanier waarop je kinderen aan het denken kunt zetten, zijn in veel van de oefeningen in dit boek terug te vinden. Goed leren denken ligt naar onze overtuiging aan de basis van in tellectueleenemotioneleontwikkeling, van inventiviteit, invoelingsver mogen en flexibiliteit, allemaal creatieve vaardigheden. Het is in onze optiek een combinatie van logisch, kritisch en creatief denken. Goeddenken isnieuwsgierig zijn, interesse tonen, goede vragen stellen enverbandenzien.Het iswetenhoe jemoetonderzoekenwatkloptenwat niet enhoe je jedenkenkunt sturenommeer engoede ideeën tekrijgen. Beter denken leer je door samen te praten en te denken. Daarvoor moet je afsprakenmet elkaar kunnenmaken, weten hoe je goed kunt luisteren enhoe je kunt zorgendat anderen graag naar jou luisteren. Je moet je in anderen kunnen verplaatsen enweten hoe je hetmet elkaar eens of oneens kunt zijn zonder ruzie tekrijgen. Nóg beter denken leer je als je risico’s durft nemen, als je fantasie en verbeeldingweet in te zetten, als je foutendurftmaken en kunt impro viseren. Alle genoemde vaardigheden zijn nodig om een slagvaardig, goed functionerend en plezierigmens teworden. Tochworden ze op slechts weinig scholen specifiek benoemd en onderwezen. Er zijn kinderen die ze deels al van huis uit hebbenmeegekregen, maar er zijn er veel meer die uit minder stimulerende thuissituaties komen. Maar alle kinderen hebben baat bij lessen waarin samen gedacht, onderzocht en ontdekt kanworden. Dit boek wil leerkrachten en studenten inspireren om op een speel se en creatievemaniermet kinderen tewerken aan denkvaardigheden. Niet als ‘vak apart’maar dooruit tenodigen tot eenopenonderzoeken dedenkhoudingbij alle vakken. Hillegom, juni 2013 JennydeBode enLiaNijman

8

Made with FlippingBook - Online catalogs