Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

1.2 Q Denkenmethethelebrein

geef je ietsmee dat opheel veel gebieden van hun leven bruikbaar zal zijn: in het sociale verkeer, in hunmanier van leren en werken, bij mentale of fysieke uitdagingen, en in on verwachte omstandigheden van welke aard ook.

Indecrisissituatie inNewOrleans, na de orkaan Katrina, was op het jour naal tezienhoemenseneenduidelijk doodziekedame, liggend ineengro te kanariegele plastic bak, door het waterduwden.Niemandmaaktezich druk over de vraag of het misschien gekofbelachelijkwas.Hetwaseffec tief enheel goedgevonden.

1.2 Denkenmethethelebrein

‘Je kunt het denkproces beschouwenals eenbootje met tweepeddels. Eénpeddel stelt creatief denken voor, deandere kritischdenken. Als jemaar één peddel zou gebruiken, dan zou je in kringetjes rond varen.Omde boot in een voorwaartse beweging te brengenmoet jeallebei jepeddels ombeurten ge bruiken.’

–TimHurson

Onontbeerlijkvooreencreatieve levenshouding ishetactief inschakelen vande rechter hersenhelft. Opvoeding en educatie doen vooral eenbe roepopde linker hersenhelft: daar huizenonder andere ratio en logica, ons taalcentrum, verleden en toekomst. De rechterhelft van ons brein, waar onder andere fantasie, verbeeldingskracht, emotie, creativiteit en bewust inhet hier ennu zijn zetelen, wordt veelminder aangesproken. LeonardodaVinci schreef: ‘De gemiddeldemens kijkt zonder te zien, luistert zonder tehoren, raakt aan zonder te voelen, eet zonder teproe ven, beweegt zonder zichvan zijn lichaambewust te zijn, ademt in zon der iets van stankof geur gewaar teworden enpraat zonder te denken.’ DaVinci heeft het hier over gebrek aan ‘focus’ opwatwedoen; over ge brek aan concentratie, gebrek aan aandacht, gedachteloos dingendoen, je ‘kopernietbijhebben’.Blijkbaar speeldedital indemiddeleeuwen, en het is er inde loopder tijdbeslist niet beter opgeworden.

21

Made with FlippingBook - Online catalogs