Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

1  Systeemgerichteopvoedingsondersteuningaangezinnenmet kinderenvan12-18 jaar

Veel ondersteuners maken ook gebruik van poppetjes, dieren of andere fi guren om de gezinsverhoudingen duidelijk te krijgen, zowel voor henzelf als voorhet gezin.

Ook spelen en rollenspellenworden ingezet om zicht te krijgenopde rol van iedergezinslidenopdemanierwaaropdegezinsledenopelkaar reageren.Dat geefteenaanzetomhierover ingesprek tegaanenwordtvaakalsverhelderend ervarendoor zowel deondersteuner alshet gezin. ‘Ikhebnu een gezinwaarbij deouders zijn gescheiden, enomaneemt vaakde zorg op zich voor de kinderen, omdatmoeder danwerkt. Dus wat zag je, dat oma eigenlijk op de plek vanmoeder stond. Enmoeder vond dat lastig. Toen ben ikdat neer gaan zettenmet poppetjes en toenwerdhet zo zichtbaar voor allepartijendat ikook zei: “Het is eigenlijkniet gezond.”Dusoma zei ook: “Wat kan ikdandoen?” Ja, omazijn. En somsals ikniksbij dehandheb, dan los ikhet heel creatief opmet kopjes’ (casus 1uitVanderVliet&DeWater, 2011: 36). ‘Er zijn een lieve vader en een heel leukemoedermet ontzettendeweerstand bij de dochter. Ik doe dan een spel, alsof we inde Sahara zijn. Het is vijf uur in demiddag, overdag ishet 40gradenen ’snachts ishet 0graden. En jehebt een stapel dingen, endanmoet je kiezen: wat is het belangrijkst? Dan zet ik vader, moeder endochter aanhet spel. Endankan jede rollen zien.Wiekangoedon derhandelen, wie neemt de leiding, wie is teruggetrokken, wie is gemotiveerd? Wat ik bij vader zag: hij is heel lief, heel leuk, heel netjes, heel beschaafd, maar hij probeert alles te sturen. Allesmoet gaan zoals hij het zegt. (...) Uiteindelijk botst dat. Dochter wilde de rijsttafel meenemen en vader per se de koe. Zijn manier vanonderhandelenwas niet goedgenoeg. Hetmeisjewil dan alleende rijsttafelmeenemenom tegen tewerken. Ikhebmet vader gepraatnaar aanlei dingvanhet spel.Vadergaf toen toe, hij zei: “Datklopt, ikdoehetaltijdopzo’n manier dat zij het gevoel hebben dat zij beslissen, maar zij moeten beslissen over dedingendie ikgeef…”’ (casus 8uitVanderVliet&DeWater, 2011: 39).

37

Made with FlippingBook - Online catalogs