Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

DEEL I  Praktijk

Tabel 1.1  Vormenvanopvoedingsondersteuningper functie (Janssen, 2011: 67) Gemeentelijke functies Vormenvanopvoedingsondersteuning Informatieenadvies Schriftelijkeendigitale informatie, themabijeenkom sten/ouderavonden, oudercursussen Signalering Samen starten, zorgadviesteams (ZAT) Pedagogischehulp Opvoedspreekuren, kortdurendevideohometraining Toeleidingnaar zorg Begeleideverwijzing, bemoeizorg Coördinatievan zorg Gezinscoach, verwijsindex risicojeugd Een anderemogelijke indeling van vormen van opvoedingsondersteuning is dienaarmethodiekof aanpak (Burggraaff-Huiskes, 2011; Janssen, 2011): ■ groepsgerichte opvoedingsondersteuning : activiteiten voor groepen ouders zoals inloopactiviteiten, huiskamerbijeenkomsten enkoffieochtenden (in formeel) of oudercursussen zoals ‘Opvoeden&Zo’, ‘Peuter in zicht’, ‘Beter omgaanmet pubers’ enTripleP (meer gestructureerd); ■ individuele opvoedingsondersteuning : hulp en advies aan individuele ou ders, zoals bij opvoedspreekuren, huisbezoeken, telefonische spreekuren enonline advisering. Enkele voorbeeldenvanmethodes binnendeze cate gorie zijn ‘pedagogisch adviseren’, ‘Triple PBasiszorg’ en kortdurende vi deohometraining; ■ informele opvoedingsondersteuning : deze vorm van opvoedingsondersteu ningmaaktgebruikvanvrijwilligers, veelal ervarenbuurt-,bezoek-ofcon tactmoeders en/of -vaders die bij ouders thuis op bezoek gaan. Program ma’s binnen deze categorie zijn ‘Moeders informeren moeders’ (MiM), ‘Homestart’ en ‘Spel aanHuis’; ■ geïndiceerde opvoedingsondersteuning : dezevormvanopvoedingsondersteu ningvalt eigenlijkbuitenhetbereikvandithoofdstuk,maarbehoortwel tot de gemeentelijke functie ‘pedagogische hulp’. Geïndiceerde opvoedingson dersteuning ismet namepreventief en is gericht opouders enkinderenvan wie is vastgestelddat zijmeer risico lopenopbepaalde problemenof die al ondervinden. Omdat de toeleidingnaar de Jeugdzorgnogniet altijdoveral optimaal verloopt, zal het aanbod van geïndiceerde opvoedingsondersteu ningopgemeentelijkniveauzichnaarverwachtingdekomende jarenverder uitbreiden (Burggraaff-Huiskes, 2011).Methodesbinnendezecategoriezijn ‘StevigOuderschap’, ‘VoorZorg’ en ‘Tegendraadse Jeugd’. De afgelopen jaren wordt steeds meer belang gehecht aan methodieken en programma’s in de hulpverlening die evidencebased zijn. Van demeesteme thodieken en programma’s, ook binnen opvoedingsondersteuning, is echter niet bekend in hoeverre zij werkzaam zijn. Op ditmoment gaat daarom veel

32

Made with FlippingBook - Online catalogs