Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

1  Systeemgerichteopvoedingsondersteuningaangezinnenmet kinderenvan12-18 jaar

Ook ouders zelf lijkenhieraan steedsmeer de voorkeur te geven. Een on derzoek bij zorgorganisatie Agathos toont aan dat de ondervraagde op voedersmet name behoefte hebben aan thuisbegeleiding: ‘Zewillen inde thuissituatie de problemenmet hun puber oplossen’ (VanDam-Noorda nus, 2010: 30); ■ twaalf- tot achttienjarigen : veel opvoedingsondersteuningsprogramma’s en -interventies zijn gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd, dus tot twaalf jaar. Over effectieve opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen in de daaropvolgende leeftijdscategorie is vreemd genoeg be duidendminder bekend. Twee derde vande ouders in eenonderzoek van Rispens,Hermanns enMeeuws (1996) geeft aandat depuberteit voor op voeders een vandemoeilijksteperioden is, wat zoubetekenendat zij juist in deze fase behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning. Ouders van pubers hebben minder natuurlijke steunbronnen dan ouders van jonge kinderen, doordat veel contactenmet andere opvoeders na de basisschool wegvallen.Dit veroorzaaktmeer opvoedstress (Janssen, 2011). Als je straks aan de slag gaat in de opvoedingsondersteuning, dan is het be langrijk te wetenwát werkt bij deze doelgroep en hóe het werkt!Wat kun jij alshulpverlenerhetbestdoenomSandraenPieteruitdehiervoorbeschreven casus teondersteunen? Indeparagrafenhiernamakenwekennismethetwerkveld,waarbijhetaccent ligt op informatie over de praktijk van de opvoedingsondersteuning in het algemeen. Daarna zal specifieker worden ingegaan op de (nieuwe) inzichten vanuit het onderzoek inde praktijk vanopvoedingsondersteuning aan gezin nenmet pubers. 1.1.1 Afbakening In de inleiding op dit boek is het continuüm besproken van opvoedingsvra gen naar opvoedingsnood. Hierin wordt de opvoedingsondersteuning voor namelijk gesitueerd in het gebied van de opvoedingsspanning, met een klei ne uitloop naar de opvoedingscrisis (zie figuur 2 op p. 19), waarbij gewone opvoedingsvragen problemen zijn geworden. Dit is het zogenoemde ‘voor liggende veld’ dat een ondersteunend en preventief karakter heeft. Het doel vande opvoedingsondersteuning is te voorkomendat opvoedingsvragen van ouders uitgroeien tot opvoedingsnood (Burggraaf-Huiskes, 2011). Voor deze ondersteuning is geen indicatie nodig: ouders kunnen ‘gewoon’ aankloppen Kennismakingmethetwerkveld

1.1

29

Made with FlippingBook - Online catalogs