Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

6.2.3 Aandacht schenken 6.2.4 Sprekenuit eigen ervaring 6.2.5 Gespreksvoeringmet deAnder 6.2.6 EerbiedvoordeAnder

135 136 137 137 138 138 139 140

6.3 Het gesprek; tweerichtingsverkeer

6.3.1 Onderschikkingvande eigen ervaring

6.3.2 Zorgvuldig afstemmenvan ervaring endeskundigheid

Ten slotte

Deel III Techniek

7

Hulpverleningen zingeving Pratenover zinvragen indehulpverlening

143 144 145

Inleiding

7.1 Zin en zingeving: begrippen enonderscheidingen

7.1.1 Zinvragen: vragenbij het leven 147 7.1.2 Wanneer enopwelke levensterreinendoen zich zinvragenvoor? 148 7.1.3 Herkennenvan zinvragen 150 7.1.4 Zingeving inhet gezin 152 7.2 Omgaanmet zingevingsvragen 155 7.2.1 Houding envaardigheden 155 7.2.2 Doelenvan ingaanop zinvragen 157 Ten slotte 158 8 Zichtop loyaliteitbij adolescenten Hoe loyaliteit totuitingkomt enwatdatbetekent voorde hulpverlening 161 Inleiding 162 8.1 Theoretische verkenningenop loyaliteit vanuit contextueel perspectief 163 8.1.1 Wat isde contextuelebenadering? 163 8.1.2 Watwordt bedoeldmet loyaliteit enwat zijn loyaliteitsuitingen? 163 8.1.3 Welke typen loyaliteit zijn er teonderscheiden? 164 8.1.4 Existentiële loyaliteit bij adolescenten 165 8.2 Loyaliteit inhet hulpverleningsgesprek 165 8.2.1 Praktijkvoorbeelden 165 8.2.2 De interactionele gesprekspatronen rondom loyaliteit 172 8.3 Omgaan enwerkenmet loyaliteit 173 8.3.1 Spreek in relationele termenmet de adolescent 173

Made with FlippingBook - Online catalogs