Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

8.3.2 Zie loyaliteit alshulpmiddel, niet alsdiagnostischbegrip 8.3.3 Gauit vande altijd aanwezige loyaliteit vande adolescent 174 8.3.4 Schep ruimte voor eenhelendgesprekover tekortkomingen 174 8.3.5 Doe recht aanouders 175 8.3.6 Kom eigen loyaliteitsdynamiekenonder ogen 175 Ten slotte 176 174

9

Verbindendvragenals interventie ingezinsgesprekken Op zoeknaar goede zorg in relaties

179 180 181 182 184 184 186 187 189 190 190 193 197 199 201 202 203 203 204 206 207 209 209 214 215 217 222 223 239 245

Inleiding

9.1 Perspectievenopverbondenheid ingezinnen

9.1.1 Theoretischeperspectieven 9.2 Verbindendwerken ingezinnen 9.2.1 Interventies en technieken

9.2.2 Definitie vanverbindende vragen 9.2.3 Typenvanverbindende vragen

9.2.4 Onderzoekmet betrekking tot het type verbindende vragen

9.3 Vormgevingvandepraktijk

9.3.1 Vormgevingveiligebasis-vragen 9.3.2 Vormgevingverantwoordelijkezorg-vragen 9.3.3 Specifieke toepassingenvanverbindende vragen

Ten slotte

10

Hetbespreekbaarmakenvandelicategespreks onderwerpen Aansluitenopde ’open zenuw’ vaneengezin

Inleiding

10.1 Welke factorenbeïnvloedende gevoeligheidvanonderwerpen?

10.1.1 Deprofessionele relatie

10.1.2 De redenvanhet hulpverleningsgesprek

10.1.3 Het onderwerp

10.2 Hoeherken je eendelicaat onderwerp?

10.3 Werken indepraktijk

10.3.1 Casus Stefanie 10.3.2 Tips en technieken

Ten slotte

Bijlagen1 Bijlagen2 Literatuur

Register

Overdeauteurs

Made with FlippingBook - Online catalogs