John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

V erantwoording

de uiteenlopende methodische uitgangspunten die ter sprake komen. Ook kan de lezer dit boek gebruiken om ten bate van de cliënt zijn keuzemo gelijkheden te verbreden, een beter begrip van de aard en richting van zijn handelen te ontwikkelenof om zijn vaardigheidophet vlak vanontwerp en methodiekinnovatieuit tebreiden. Almet al is dit boekbruikbaar in competentiegericht, probleemgestuurd en projectmatig onderwijs. Doormiddel van de studietaken per hoofdstuk ende integrale opdrachten achter inhet boek kunnen studenten bovendien praktijkonderzoek doen of ontwerptaken (leren) uitvoeren. Zowel in de vormgeving vande tekst als inde opdrachten sluitenwij aan ophet compe tentieleren van beginnende sph’ers, en op de praktische reflectie vanmeer ervarenberoepskrachten. Baart,A. (2003) Een theorie vande presentie .Utrecht: Lemma. Hoogenboezem, G. (2003) Wonen in een verhaal: dak- en thuisloosheid als sociaal proces (proefschriftUniversiteitUtrecht).Utrecht:UitgeverijDeGraaff. Jansen,M. (2003)Kerncompetenties voor doelgericht hulpverlenen. Tijdschrift sph 50: 56-60 . Kal, D. (2002) Kwartiermaken – werken aan ruimte voor mensen met een psychia trische achtergrond (proefschrift Universiteit voor Humanistiek). Amsterdam: Boom. Kunneman,H. (1998) Postmodernemoraliteit .Amsterdam: Boom. Roos, S. de (2008) Diagnostiek en planning in de hulpverlening – een dynamische cy clus . Bussum:Coutinho. Literatuur

23

Made with FlippingBook - Online catalogs