John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

M ethoden voor sociaal - pedagogisch hulpverleners

hopenwij bovendienhetnogal abstracte competentieprofiel vandesph’ervan vlees enbloed te voorzien. Hoe ‘gewoner hoe beter’ is onsmotto. Als het ommenselijke problemen gaat is alledaagsheidwat ons betrefthet kenmerkvanhetware.Maar datwil niet zeggen dat wij de bespreking van theoretische achtergronden zouden schuwen. Theorie houdt – in de oorspronkelijke betekenis van het woord –niets anders indan goed om je heen kijken. Daarom ligt de nadruk opde praktische beschrijving van de diversemethoden, inclusief het hier en daar nogalwonderlijke jargonwaarinpogingenomminofmeer specifiekmense lijk (wan)gedrag te verklarenvervatworden. Almet alwillenwij niet zozeerhet bos,maar vooral de afzonderlijkebomen laten zien. Liefst in volle bloei; redenwaarom elk hoofdstuk casusmateriaal omvat.Elkhoofdstukwordtbovendiengevolgddoorpraktijkgerichte studie vragen.Natuurlijkontbreekteensamengestelde literatuurlijstniet, envoegen we een aantal integrale studietaken en een register toe (het zogenaamde ‘na werk’). Samengevat: het boekbestaat uit een kaderstellend eerste hoofdstuk, ge volgd door vijf rubrieken (Deel I tot enmet V) die elk uitmeerdere hoofd stukkenbestaan, een afsluitendhoofdstuk enhet ‘nawerk’.Wat het laatste en afsluitendehoofdstukbetreft: dit isbedoeldals eenkritische terugblikophet geheel, en bevat een aantal overwegingen die voor een goed begrip van de mogelijkhedenenbeperkingenvanmethodischhandelenbelangrijkkunnen zijn. Metditboek richtenwij onsophoofdfasestudentenvansph-opleidingen, op praktijkwerkers enopbelangstellendendie aanverwante opleidingen volgen of overeenkomstige functies vervullen.Wij gaan daarbij uit van voorkennis op tenminstepropedeutischofmbo-niveau. Maar wie echt wil weten hoe het in de praktijk toegaat, moet de school uit.Daarombevelenwij vanaf de eerstedag vande opleidingpraktijkbezoe ken en stages aan. Die bereiden beter voor op het ‘echte werk’ dan de beste probleemgestuurde opdracht. Wie wil leren, moet werken. En wie werkt, haalt vast ookmeeruit de verschillendehoofdstukkenvandit boek. Gebruikers kunnen zichmet behulp vandit boek nader oriënteren op veel vuldig toegepaste methoden of zich op de hoogte stellen van de sterke en minder sterke kantendaarvan, danwel een vergelijkende studiemaken van

4 Hetgebruikvanditboek

22

Made with FlippingBook - Online catalogs