John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

V erantwoording

wij nietmeer –maar ooknietminder –dan eenoverzicht van indepraktijk veelvuldig toegepastemethoden. Onze aandacht zal daarbij vooral uitgaannaarwat sph’ersdoen.Daarom bestaat dit boek uit een overzicht vanmethodische praktijkendie represen tatief zijn voor wat cliënten en sph’ers van elkaar mogen verwachten. Aan sph’ers – en hun opleiders – de taak daarop uit te breiden of te variëren, al naargelang de specifieke hulpvrager, de kenmerken van een bepaald cliënt systeemof de gegeven situatiedat vereist. Van welke uitgangspunten bedienen wij ons? Zoals gezegd zien wij af van uitputtende definitiekwesties. Natuurlijk zijn definities van groot belang – bijvoorbeeld als het ompsychosociale diagnostiek of ompraktijkonderzoek gaat –maar ze zijn ook gevaarlijk. De Franse dichterMallarmé zei ooit dat ‘suggesties de creativiteit bevorderen, maar dat definities dodelijk zijn’. Ons gaat het omde creativiteit die inde dagelijkse praktijk aande dagwordt ge legd: hoe geven sph’ers vorm aanhunwerk, hoe benaderen zij hun cliënten enhoe lossen zij de veleproblemenopwaarmee ze geconfronteerdworden? Welke wegen bewandelen zij, of anders gezegd: welkemethoden passen zij toe? Voor eenoverzichtelijk antwoordopdeze vraaghanterenwij enkele een voudige uitgangspunten. In het eerste hoofdstuk biedt Bassant – naast een korteomschrijvingvan enkelekernbegrippen– eenwerkzameordeningvan de verschillendemethodenwaar sph’ers zich van (kunnen) bedienen. Kort samengevat gaat het hierom een indeling in individuelehulpvragenof doel groepen, om de hulpverleningsdoelen die worden nagestreefd en het type handelendat daaruit voortvloeit. Dezeordening levertniet enkel eenvijftal rubriekenop–endaarmeeeen indelingvoorhetboekalsgeheel–maarookhet formatvoorelkafzonderlijk hoofdstuk. Per hoofdstukwordende doelgroepen (of objecten) endoelstel lingvandebetreffendemethodebesproken, gevolgddoor aandacht voorhet handelingstype, structuur en fasering, dewerksoortwaarindezemethode al dan niet floreert, de rechts- enwerkverhoudingen, de belangrijkste organi satieprincipes en een overzicht van demeest relevante onderzoeksopbreng sten. Langs deze lijnen strevenwij een samenhangna die vergelijkend lezen vergemakkelijkt, kruisverwijzingen en combinaties mogelijk maakt en die goede diensten bewijst bij probleemgestuurde opdrachten, projecten en bij het ontwerpen en ontwikkelen van (nieuwe) methoden. Langs deze lijnen

3 Uitgangspuntenenopzet

21

Made with FlippingBook - Online catalogs