brochure sociaal werk & pedagogiek

SOCIAAL WERK & PEDAGOGIEK

2024

BASISBOEK METHODISCH WERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN Theorie, visie en toepassing Barbara Buijten Methodisch werken is een fundamenteel onderdeel van het werk als sociaal professional. Tegelijkertijd kunnen organisatorische wisselingen of tijdelijkheid van beleid een vaste, cyclische wijze van denken en handelen bemoeilijken. Het nieuwe Basisboek methodisch werken in het sociaal domein helpt om continuïteit in het sociaal werk te borgen door een brede, overkoepelende visie op methodisch werken en door het uitwerken van een praktische en stapsgewijze toepassing daarvan. PRAKTIJKBOEK RELATIONEEL WERKEN IN ZORG EN WELZIJN Het KEUVEL-kader als leidraad Greet Demesmaeker Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Deze uitgave biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zorgvrager. Daartoe introduceert de auteur het KEUVEL-kader: bouwstenen voor een nabije ontmoeting, om deskundig te ‘keuvelen’, van mens tot mens. IMPACT VANUIT VEERKRACHT Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk Marlies Jellema Professionals in mensgericht werk zijn in de eerste plaats zelf ook mens. Hierdoor kunnen ze vanuit compassie en gelijkwaardigheid met de ander werken. Bewustzijn van deze verbinding vormt de basis van een professionele houding. Impact vanuit veerkracht geeft vanuit de positieve psychologie een actuele visie op de ontwikkeling van een effectieve beroepshouding, waaronder leren omgaan met prestatiedruk. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en casussen uit de praktijk. Elk hoofdstuk bevat bovendien (reflectie)opdrachten om het professioneel zelfbewustzijn te bevorderen. € 34 , 90 (incl. online studiemateriaal) | 311 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908204 | ISBN e-book 9789046970867 € 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908716 | ISBN e-book 9789046972687

€ 29 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 184 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908433 | ISBN e-book 9789046971918

OOK INTERESSANT

Praktijkboek presentie

Armoede en bestaansonzekerheid Beleid en sociaal professionele aanpak

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 216 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906514 ISBN e-book 9789046967546

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046906941 ISBN e-book 9789046968314

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906606

DE BREDE BASIS VAN HET SOCIAAL WERK Grondslagen, methoden en praktijken Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Marc Hoijtink, Ed de Jonge & Lia van Doorn (red.) Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samen leving. In verschillende functies en organisatorische contexten werken ze samen met cliënten, professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en actieve burgers. Ze worden geconfronteerd met individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Het zicht op de gemeen schappelijke basis van sociaal werk dreigt zo soms verloren te gaan. De brede basis van het sociaal werk brengt deze gemeen schappelijke basis op diepgaande én overzichtelijke manier in beeld. Zo is er aandacht voor professionele oordeelsvor ming: hoe verhouden sociaal professionals zich ten opzichte van burgers en collega’s, de organisatie en de samenleving als geheel? Daarnaast wordt er ingegaan op werken op het snijvlak van zorg en welzijn: hoe kunnen sociaal werkers bijdragen aan preventie en de verbinding zoeken met de gezondheidszorg? Tot slot is er aandacht voor de rol van het sociaal werk bij de energietransitie in Nederland.

€ 42 , 50 (incl. online studiemateriaal) 368 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908143 ISBN e-book 9789046970812

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Dichterbij de basis Methodisch werken in het sociale domein

Professionele autonomie in sociaal werk Een model voor verantwoord handelen

Recht doen aan sociale professionals

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 180 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905463 ISBN e-book 9789046963869

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907658 ISBN e-book 9789046969649

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907153 ISBN e-book 9789046968802

BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.) Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Deze uitgave geeft inzicht in veelvoorkomende psychische problemen bij studenten en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie.

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

GEDRAGSVERANDERING VANUIT POSITIEVE GEZONDHEID Samenspel tussen zorg en welzijn John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns & Marleen Mares

Dit praktische handboek helpt gezondheids- en welzijnsprofessionals om Positieve Gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking. Het brengt de werelden van gezondheid en welzijn samen door in een gezamenlijk begrippenkader te voorzien. Na een algemene introductie in gezondheid, gezondheidsbevordering en gedragsmodellen hebben de auteurs deze onderdelen voor een aantal praktijksituaties uitgewerkt: wijk, werk, school, sport en vrije tijd, en ziekenhuis.

€ 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908273 | ISBN e-book 9789046971581

SEKSUEEL GEZOND Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn Paulien van Haastrecht & Ciel Wijsen Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. (Aankomende) professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Het boek biedt inzicht in de thematiek en context van het seksuele gezondheidsveld.

€ 34 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 291 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908723 | ISBN e-book 9789046972694

OOK INTERESSANT

Krachtwerk Methodisch werken aan participatie en zelfregie

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs

Sociaal met taal Inburgeren met waardevolle gesprekken

€ 34,95 (incl. online studiemateriaal) 296 pagina’s | 2e druk, 2016 ISBN boek 9789046905197 ISBN e-book 9789046963616

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 ISBN e-book 9789046970652

€ 39,95 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908341 ISBN e-book 9789046971710

HERZIEN

HET PALET VAN DE PSYCHOLOGIE Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding Jakop Rigter Met dit boek leren (aanstaande) professionals in de hulpverlenings- en opvoedingspraktijk met verschillende ‘brillen’ naar hun werk te kijken. Zeven belangrijke stromingen in de psychologie worden behandeld: psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, systeemtheorie, omgevingspsychologie en biologische psychologie. In deze herziene druk is de tekst grondig geactualiseerd. Zo hebben ontwikkelingen als mentaliseren, de zelfdeterminatietheorie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en de CRISPR-methode een plaats gekregen in het boek. ca. € 42 , 50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 448 pagina’s | 5 e druk, april 2024 ISBN boek 9789046909041 | ISBN e-book 9789046973400 IDENTITEITSONTWIKKELING EN BEGELEIDING VAN JONGEREN Een praktijkgericht boek voor jeugdprofessionals Jacob de Wilde & Mariëlle Theunissen (red.) In de adolescentie ontwikkelen jongeren een identiteit; een belangrijk onderdeel van de eigen persoonlijkheid. Inzicht krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt is daarom essentieel voor iedereen die met jongeren werkt. In dit boek wordt de ontwikkeling van identiteit behandeld vanuit de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ Hiermee leren (aankomende) sociaal professionals theoretische en praktische kennis te combineren en toe te passen bij de begeleiding van jongeren. Bij het boek hoort een uitgebreid pakket online studiemateriaal dat onder meer bestaat uit casuïstiek, modules om kennis te trainen en links naar websites voor verdere verdieping.

€ 47 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 431 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908099 | ISBN e-book 9789046970751

ONLINE VIND JE EXTRA VERDIEPING EN OEFENMATERIAAL

OOK INTERESSANT

Basisboek psychologie Sociaal verbonden

Sociologie voor de praktijk

Pedagogische professionaliteit Een inleiding op het werken met en voor jeugd

€ 55,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905784 ISBN e-book 9789046964187

€ 42,95 (incl. online studiemateriaal) 375 pagina’s | 9e druk, 2021 ISBN boek 9789046907191 ISBN e-book 9789046968840

€ 21,50 (incl. online studiemateriaal) 141 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907528 ISBN e-book 9789046969120

INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN IN ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers & Hans Schuman

HERZIEN

Professionals in zorg, welzijn en onderwijs moeten goed met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en betrokkenen in het sociale netwerk. Deze herziene uitgave beschrijft het samenwerken modelmatig en gaat nadrukkelijk in op samenwerking in zorg, welzijn én het onderwijs. € 37 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908754 | ISBN e-book 9789046972724

OUDERS, ONDERWIJS EN JEUGDZORG IN VERBINDING Integraal perspectief op kind en jongere Peter de Vries & Rob Gilsing (red.)

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers, en

daarmee het kind en de jongere centraal te zetten. € 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 294 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908082 | ISBN e-book 9789046970737

OVERTUIGEND PRESENTEREN Mark Pluymaekers

HERZIEN

Overtuigend presenteren is als een goede presentatie: onderhoudend, duidelijk en activerend. Dit boek laat zien hoe je de aandacht van je toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie. De auteur behandelt vijftien technieken, zoals het vertellen van een verhaal met een herkenbaar plot of het verwerken van emotie in de presentatie. Deze technieken zijn ontleend aan inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap; dit maakt Overtuigend presenteren net even anders. In deze herziening is ruimte gecreëerd voor onderwerpen als stemgebruik, retorische stijlmiddelen en online presenteren. Ook zijn nieuwe

inzichten uit de wetenschappelijke literatuur verwerkt in het boek. € 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 | ISBN e-book 9789046972106

VEEL EXTRA’S ONLINE

OOK INTERESSANT

Samen opvoeden Oriëntatie op pedagogische werkvelden

Werken in wijkteams jeugd

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Een inleiding

€ 36,50 (incl. online studiemateriaal) 320 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046908150 ISBN e-book 9789046970829

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 208 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908129 ISBN e-book 9789046970782

€ 42,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907689 ISBN e-book 9789046969687

NIEUW

TEKSTZINNIG E-LEARNING Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo Ank van Heur & Brigit Kolen

zakelijk

doelgroep

argument

focus

Kritisch nadenken bij alles wat je leest, bronnen op betrouwbaarheid beoordelen, een tekst helder structureren, sterk argumenteren en foutloos formuleren: allemaal vaardigheden die nodig zijn om op hbo-niveau te schrijven. Niet elke student is hierin even kundig. Tekstzinnig e-learning helpt de schrijfvaardigheid te ontwikkelen en te versterken. De e-learning besteedt ook aandacht aan werken met AI in het schrijfproces. Tekstzinnig e-learning helpt hbo-studenten door het schrijfproces op een wijze die bij ze past. Tegelijkertijd ervaren ze de voordelen van online werken: geheel zelfstandig, met directe feedback, en de mogelijkheid om zo vaak te oefenen als ze willen. Met korte, interactieve uitleg in teksten en weblectures, aangevuld met talloze opdrachten, wordt het schrijven van zakelijke teksten onderbouwd met bronnen een eitje. De e-learning is modulair opgebouwd. Verdeeld over vijf modules worden verschillende onderwerpen behandeld, die allemaal starten met leerdoelen. De student gaat hiermee actief aan de slag, waarbij badges en certificaten de student stimuleren om de modules te voltooien. Tekstzinnig is een veelgebruikte en succesvolle methode in het onderwijs. Tekstzinnig e-learning is los van het boek te gebruiken. De e-learning is geactualiseerd en sluit aan bij een flexibele, digitale manier van leren.

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

ca. € 33 , 50 | september 2024 ISBN e-learning 9789046973578

SCHRIJVEN EN RAPPORTEREN IN HET SOCIAAL DOMEIN De cliënt centraal Judith ter Horst & Kim ter Hedde

Voor professionals in het sociaal domein is schrijven met en voor de cliënt een belangrijk onderdeel van het werk. Ze houden zo de voortgang bij, monitoren hun eigen aanpak, profileren zich als professionals en verantwoorden hun werkwijze. De sterk praktijkgerichte uitgave Schrijven en rapporteren in het sociaal domein biedt (toekomstige) professionals concrete en zeer bruikbare schrijfadviezen.

€ 29 , 90 (incl. online studiemateriaal) | 189 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908808 | ISBN e-book 9789046972915

OOK INTERESSANT

Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn Van signaleren naar duurzaam implementeren

Reflecteren Leren van je ervaringen als professional

Ontwerpen voor zorg en welzijn

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 285 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046907672 ISBN e-book 9789046969670

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 243 pagina’s | 2e druk, 2017 ISBN boek 9789046905777 ISBN e-book 9789046964170

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 301 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906910 ISBN e-book 9789046968291

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Jennifer Obdam en ik ben uitgever van het fonds Sociale studies. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op.

Jennifer Obdam Uitgever Sociale studies obdam@coutinho.nl 06-13013424

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online