Vreemde talen in het basisonderwijs + Amy Klipp

2 • Vreemdetalenonderwijs op de basisschool

hebben op de internationale markt en beter voorbereid zijn op hun rol als wereld burgers. Ze geloven ook dat de persoonlijke ontwikkeling van hun leerlingen daarbij gebaat is (Van Middelkoop & Hogenstijn, 2016).

Dit zijn de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen: » het belang van vreemdetalenonderwijs voor leerlingen; » vormen van vreemdetalenonderwijs in het basisonderwijs; » actuele ontwikkelingen in het landelijke curriculum; » verdieping: talensensibilisering; » verbreding: de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs.

2.1 Waarom is vreemdetalenonderwijs nodig in het basisonderwijs?

Op Europees niveau wordt het beleid nagestreefd dat alle burgers vanaf zeer jonge leeftijd ten minste twee talen naast de moedertaal leren, omdat juist dan de open houding naar vreemde talen zich ontwikkelt en het fundament voor het latere leren van vreemde talen gelegd wordt (Commission of European Communities, 2003). Eu ropa is een talig divers continent, met 23 officiële talen, maar liefst 60 minderheids- en regionale talen, en ten minste 100 migrantentalen erbij. Door meertaligheid te promoten, hoopt de Europese Commissie de interculturele dialoog en inclusieve sa menleving te bevorderen. Daarnaast hoopt ze de mobiliteit tussen landen voor studie en werk te vergroten en een groter EU-burgerschapsgevoel te helpen ontwikkelen. Omdat Europa zo’n divers continent is, zou je denken dat Engels zou worden ge kozen als de officiële lingua franca, de gemeenschappelijke taal van communicatie. Dat is immers verreweg de meest voorkomende tweede taal in Europa. Daar wordt echter bewust niet voor gekozen, want, zo stelt de Europese Commissie, iedereen moet kunnen volgen wat zich op Europees niveau afspeelt. Als één taal boven alle andere gekozen zou worden, zou dat bijzonder ondemocratisch zijn (Europese Com missie, 2012a). Tot zover de visie op Europees niveau. Er zijn nog meer redenen om vroeg te begin nen met het leren van een vreemde taal, zoals economische, cognitieve, sociale en linguïstische. Op cognitief vlak wordt vaak gesteld dat meertalige mensen beter in staat zijn om problemen op te lossen, out of the box te denken en te multitasken (Ber roir et al., 2017). Wat betreft de linguïstische kant is wetenschappelijk bewezen dat de moedertaal vaak beter ontwikkeld wordt wanneer leerlingen een vreemde taal leren, simpelweg omdat ze graag willen weten hoe ze het in hun moedertaal zouden

32

Made with FlippingBook - Online catalogs