Tin Chau Tsui - Chinees? 'n Makkie! deel 2

Chinees? ’n Makkie! Hǎoxué Zhōngwén

2

Tin Chau Tsui

Chinees? ’n Makkie!

Deel 2

In deze reeks zijn verschenen:

■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 1 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 2 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 3 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 4 ■ Chinees? ‘n Makkie! – Docentenhandleiding

■ Chinees getoetst – 250 oefenvragen op weg naar B1

Meer informatie op www.coutinho.nl

Chinees? ’n Makkie! Deel 2

Zhōngwén Hǎoxué 中文 ? 好学!

dì- èr cè 第二 册

Tin Chau Tsui

Tweede, herziene druk

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2019

www.coutinho.nl/chineesmakkie2-druk2 Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit audio, (digitale) oefeningen en bijlagen.

© 2007/2019 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerre- geling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicen- ties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl).

Eerste druk 2007 Tweede, herziene druk 2019

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Linda van Putten, Maartensdijk Illustraties: zie www.coutinho.nl/chineesmakkie2-druk2

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven.

ISBN 978 90 469 0693 4 NUR 112

Inhoud

Dit betekenen de symbolen

7

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

8

Online materiaal

10

Thema 1 Op bezoek

Les 1 Les 2 Les 3

这是我家,请进。 Dit is mijn huis, kommaar binnen.

11 20 29

这是我的房间。 Dit is mijn kamer.

你爸爸妈妈在家吗? Zijn je ouders thuis?

Thema 2 Bellen

Les 4 Les 5 Les 6

你有手机吗? Heb je een mobieltje?

39 47 56

Robbert 在吗? Is Robbert er?

我想问一问。 Ik wil even iets vragen.

Thema 3 De weg vragen

Les 7 Les 8 Les 9

对不起,我不知道。 Sorry, ik weet het niet.

66 76 86

请问地铁站在哪儿? Mag ik vragen waar het metrostation is?

不远,很近。 Niet ver, heel dichtbij.

Thema 4 Winkelen

Les 10 Les 11 Les 12

你穿几号的衣服? Welke maat kleding draag jij?

96

十五块不贵。 15 euro is niet duur.

106

你喜欢吃中餐还是吃西餐? Houd je van Chinees of westers eten? 115

Thema 5 Fysieke kenmerken

Les 13 Les 14 Les 15

她很像你。 Zij lijkt erg op jou.

125 135 145

你的弟弟比你高吗? Is jouw broertje groter dan jij?

你看,他在那里。 Kijk, daar is hij.

Thema 6 Ziek zijn

Les 16 Les 17 Les 18

老师病了。 De leraar is ziek.

153 162 171

你哪儿不舒服? Waar heb je last van? 你要吃药。 Je moet medicijnen innemen.

Thema 7 De vier seizoenen

Les 19 Les 20 Les 21

荷兰的天气怎么样? Hoe is het weer in Nederland? 很冷,只有五度。 Erg koud, maar 5 graden. 今天天气真好! Vandaag is het echt mooi weer!

180 189 199

Thema 8 Dagindeling

Les 22 Les 23 Les 24

十点半睡觉。 Om half elf slapen.

209 218 228

什么时候放学? Wanneer is de school uit? 你玩不玩网络游戏? Speel je online games?

Gegevens voor leerling B

237

Over het Chinees

241

Alfabetisch woordenlijst CH-NL

255

Alfabetisch woordenlijst NL-CH

271

Dit betekenen de symbolen:

Thema 1: Op bezoek Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen

Luisteren

Spreken

Schrijven

Lezen

Woorden

Over China en het Chinees

Klassentaal

7

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

Elke les begint met Nieuwe woorden en een Dialoog (of Monoloog ). Boven de karakters staat het pinyin.

Chinees? ’n Makkie! bestaat uit 24 lessen. Hier begint les 11.

Les11 十五块不贵。

Les 11 十五块不贵。

Dialoog 会话 huìhuà

Thema1:Opbezoek Thema2:Bellen Thema3:Dewegvragen Thema4:Winkelen

Huānyíngguānglín 欢迎 光临!

小姐:

Xiǎojie qǐngwènzhè jiànhóngsède máoyīduōshaoqián 小姐,请问 这 件 红色的毛衣 多少 钱?

Babette:

Nieuwe woorden 新词语 xīn cíyǔ

Shíwǔkuài 十五 块。

小姐:

Shíwǔkuàibùguì Zhègeshǒuzhuóyěhěnhǎokàn 十五 块不贵。这个 手镯 也很 好看。

Qǐngwènshǒuzhuóduōshaoqián 请问 手镯 多少 钱?

丽安:

Wǔ kuài jiǔmáowǔ fēn Nǐmenyàoma 五 块 九 毛 五分。你们 要吗?

Irene:

Yào Hěnpiányi Wǒmǎishǒuzhuó kěshìbùmǎi máoyī, 要!很 便宜。我 买 手镯,可是不 买毛衣, tāmǎimáoyī 她买毛衣。

丽安:

Qǐngwènnǐchuān jǐ hàodeyīfu 请问 你穿几号的 衣服? Sānshísìhào yǒuma 三十四号,有吗? Yǒu qǐngděngyiděng 有,请 等一等。 Qǐngwèn jīntiāndǎzhéma 请问 今天打折 吗? Duìbùqǐ jīntiānyě bùdǎzhé 对不起,今天也不打折。

小姐:

Babette:

huānyíngguānglín 欢迎光临

shǒuzhuó 手镯

小姐:

1

6

vanhartewelkom

armband

qián 钱 kuài 块 máo 毛

piányi 便宜 hóngsè 红色

丽安:

2

7

geld

goedkoop

小姐:

3

8

stuk (geld)

rood

Piányí yīdiǎnr kěyǐ ma 便宜一点儿可以吗?

yīdiǎnr 一点儿 eenbeetje, iets

丽安:

4

9

10cent

Duìbùqǐ buxíng 对不起,不行。

fēn 分

xíng 行

小姐:

5

10

cent

goed,oké

106

107

Andere vaste rubrieken zijn Vraag en antwoord en Karakters schrijven .

Tussen de vaste onderdelen staan de oefeningen . De mannetjes laten zien wat voor oefening het is, zie p. 7. De audio voor de luisteroefeningen staat op de website. Daar vind je ook nog veel meer oefeningen bij elk hoofdstuk en enkele bijlagen . Vind je bij de schrijfoefeningen de vakjes om in te schrijven te klein? Download de schrijfoefening dan van de website.

De eerste twaalf lessen sluiten af met Klassentaal .

8

Thema 1: Op bezoek Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen

Na de dialoog volgt de Taalwijzer met uitleg over de Chinese taal.

De lessen zijn verdeeld over acht thema’s. Dit is thema 4: Winkelen .

Les11 15euro isnietduur.

Les11 十五块不贵。

Taalwijzer 语言指南 yǔyán zhǐnán

5

Zoekde juistebetekenis.

HetChinesegeldheetofficieel rénmínbì ( 人民币 ),wat ‘muntvanhetvolk’betekent. MaaralsChinezenovergeldpraten,gebruikenzeheelanderewoorden.Hetmaakt nietuitoverwelkemuntzepraten,zeverdelenhetgeldaltijd in kuài ( 块 ), máo ( 毛 ) en fēn ( 分 ). €1,25 isbijvoorbeeld yīkuàièrmáowǔ fēn ( 一块二毛五分 )euro.Jemoetdeeen- hedenaltijdscheiden.Jekuntdusniet ‘35cent’zeggen,maaralleen ‘3van tiencent en5vanééncent’: sānmáowǔ fēn ( 三毛五分 ). Hetwordtnog ingewikkelder! Kuài ( 块 ), máo ( 毛 ), fēn ( 分 ) isspreektaal. Inschrijf- taalwordthetgeldverdeeld in yuán ( 元 ), jiǎo ( 角 ), fēn ( 分 ).Ophetbankbiljetofde muntstaandezekaraktersookgedrukt,alleenvoor yuán staathetoudekarakterer nogop: 圆 .Degetallenwordenvoluitgeschreven.

Thema1:Opbezoek Thema2:Bellen Thema3:Dewegvragen Thema4:Winkelen

duìbuqǐ wǒméiyǒuqián 对不起,我没有 钱。 Zhègeshǒuzhuóbùhǎokàn 这个 手镯 不 好看。 Hǎokàn kěshì bùpiányi 好看,可是不便宜。 Tābùmǎiguìde yīfu 她不买 贵的衣服。

1

A Dezearmband isnietmooi.

2

B Zijkooptgeendurekleding.

3

C Mooi,maarnietgoedkoop.

4

D Sorry, ikhebgeengeld.

6

Ken jedezekaraktersnog?

1 Zeg inhetNederlands. 说荷语 shuōHéyǔ 1 四块一毛五分

fángzi tāmen suǒ 房子 左边 右边 中间 这里 她们 所 zuǒbian yòubian zhōngjiān zhèli

3 二十三块六毛八分 4 七十五块九毛五分

2 十九块五毛

Vraag en antwoord 问与答 wèn yǔ dá

2 Zeg inhetChinees. 说汉语 shuōHànyǔ

Welkescholenheb je inChina? Li-AnneDouma,Hilversum

1 2

3 4

5 6

7 8

€0,50 €2,75

€18,11 €30,16

€20,50 €5,95

€0,10

€99,65

Hetonderwijssysteem inChina is andersdandatbijons (zieschema hierna).Vanaf3 jaarmogendekin- derennaarschoolenbeginnenzeal methet leren lezenenschrijvenvan eenvoudigekarakters.Vanaf7 jaar moetenallekinderennaarschool. Van7 totenmet16 jaargeldtereen leerplicht,datkomtdusovereen

3

Welkebedragenheb jegehoord?

3 4

5 6

7 8

1 2

4 Overlegmet jemedeleerling:hoegroot ishetbedragbijelkaar?

metgroep4vandebasisschool totenmetdeonderbouwvandemiddelbare school.Als jedaarnaverderwilt leren,kun jekiezen tussendebovenbouwvande middelbareschoolenhetmiddelbaarberoepsonderwijs. Allemiddelbarescholenzijngelijk,dus inChina isergeenonderscheid tussen vmbo,havoofvwo.

108

109

Als je sneller Chinees wilt leren, doe dan de onderdelen Meer nieuwe woorden en de bijbehorende oefeningen. Als je wilt dat dit boek echt ’n makkie is, kun je in elke les stoppen vóór Meer nieuwe woorden .

9

Online materiaal

Op www.coutinho.nl/chineesmakkie2-druk2 vind je het online materiaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■■ audio ■■ (digitale) oefeningen ■■ bijlagen

Voor docenten is een docentenhandleiding beschikbaar met didactische achter- gronden en een webpagina met links en bijlagen. Daarbij kunnen docenten een aanvulling aanvragen met specifieke tips en antwoorden bij Chinees? ‘n Makkie! Deel 2 . Zie de website bij dit boek.

10

Les 1 这是我家,请进。

Les 1 这是我家,请进。

Thema 1: Op bezoek Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen

Nieuwe woorden

qǐng jìn 请 进 kom binnen, alstublieft

lái 来

1

6

komen

āyí 阿姨

kètīng 客厅

2

7

tante

woonkamer

nín 您

chúfáng 厨房

3

8

u

keuken

péngyou 朋 友 vriend, vriendin

huāyuán 花 园 tuin

4

9

huānyíng 欢 迎 welkom

5

11

Les 1  Dit is mijn huis, kommaar binnen.

Dialoog

Zhè shì wǒ jiā qǐng jìn Zhè shì wǒ māma 这 是 我家,请 进。这 是我妈妈。

玲玲 :

Āyí nín hǎo 阿姨,您 好!

Thomas:

Nǐ hǎo Nǐ shì ma 你好!你是 Thomas 吗?

妈妈:

Duì wǒ shì Wǒ shì Línglíng de péngyou 对,我是 Thomas 。我是 玲玲 的 朋友。

Thomas:

Rènshi nǐ hěn gāoxìng 认识 你很 高兴。

妈妈:

Rènshi nín wǒ yě hěn gāoxìng 认识 您我也很 高兴。

Thomas:

Huānyíng nǐ lái wǒmen jiā Lái qǐng zuò Qǐng hē chá 欢迎 你来我们 家。来,请 坐。请 喝茶。

妈妈:

Xièxie 谢谢。

Thomas:

lái zhèli kànkan Zhè shì kètīng chúfáng zài hòubian Thomas , 来这里看看。这是客厅, 厨房 在 后边。 Wǒmen de huāyuán bù dà Nǐ kàn zhè shì wǒ de zìxíngchē 我们 的 花园 不大。你看,这是 我的自行车。

玲玲:

12

Les 1 这是我家,请进。

Taalwijzer

Āyí ( 阿姨 ) betekent ‘tante’. In China spreken jonge mensen vrouwen van middelbare leeftijd aan met ‘tante’, ook als ze geen familie zijn. Mannen van middelbare leeftijd mag je aanspreken met ‘oom’: shūshu ( 叔叔 ). Kàn ( 看 ) betekent ‘kijken’. Kàn is een werkwoord. Wanneer je een werkwoord ver- dubbelt, krijgt het de betekenis van ‘iets heel eventjes doen’. Kànkan ( 看看 ) bete- kent dus ‘even kijken’.

Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen Thema 1: Op bezoek

1 Nummer de woorden die je hoort.

péngyou qǐng jìn kànkan

kètīng

chúfáng huāyuán

1

2 Nummer de woorden die je hoort.

朋友 请进 客厅 看看 花园 厨房 1

3 Welke zin heb je gehoord?

 A Je bent welkom bij ons thuis.  B Je bent welkom in China.  C Je bent welkom als vriend.

4 Welke karakters herken je op de foto?

13

Les 1  Dit is mijn huis, kommaar binnen.

5 Ken je deze karakters nog?

zǒuzou qíqi zìxíngchē 走走 坐坐 说说 喝喝 骑骑自行车 zuòzuo shuōshuo hēhe

Vraag en antwoord

Wat is het alarmnummer in China? Peggy Lips, Tilburg

Het alarmnummer in China is 110. Nog niet zo heel lang geleden was dat nummer alleen voor politie. Voor brandweer belde je 119, voor de ambulance 120 en bij een verkeers- ongeval 122. Maar stel je eens voor: je woont op de twaalfde verdieping, je ziet dat iemand je auto steelt, een verdieping lager breekt

brand uit en je buurvrouw krijgt een hartaanval. Welk nummer bel je dan? Ook de Chinese hulpdiensten vonden zo veel nummers onhandig. Daarom hebben ze in 2006 één algemeen alarmnummer ingevoerd. Eerst in grote steden, zoals Beijing en Shanghai, en later ook beetje bij beetje daarbuiten. Maar mensen die daar niet aan kunnen wennen, kunnen ook de oude nummers nog bellen.

Karakters schrijven: radicalen van de week

radicaal

Chinese naam Nederlandse naam voorbeeld

èr zìtóu 二字头 shízìtóu 十字头

twee bovenop

tien bovenop

chǎng zì páng 厂字旁

fabriek

sān kuàng 三框 bǔ zì biān 卜字边

open vierkant

voorspellen

14

Les 1 这是我家,请进。

6 Omcirkel de karakters met het radicaal.

Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen Thema 1: Op bezoek

1 二:

元 云 六 亏 武

2 十:

支 天 南 真 干

3 厂:

厅 广 原 历 厕

4 匚:

巨 匹 同 区 医

5 卜:

外 卧 卦 打 引

7 Karakters schrijven.

Trek de karakters eerst in de juiste volgorde over, schrijf ze daarna zelf.

进 进

您 您

朋 朋 友 友 来 来

15

Les 1  Dit is mijn huis, kommaar binnen.

8 Welk karakter zie je hier het meest? Schrijf dat karakter op in pinyin en schrijf de betekenis erbij.

他 们 好 有 的 欢 迎 四 人 我 不 大 来 的 十 九 您 的 学 叫 你 是 三 号 对 几 的 再 见 多 少 人 个 哥 姐 妈 的 爸 水 果

karakter

pinyin

betekenis

9 Karakters lezen.

玲玲 :这是我家,请进。这是我妈妈。 Thomas :阿姨,您好! 妈妈 :你好!你是 Thomas 吗? Thomas :对,我是 Thomas 。我是玲玲的朋友。 妈妈 :认识你很高兴。 Thomas :认识您我也很高兴。 妈妈 :欢迎你来我们家。来,请坐。请喝茶。 Thomas :谢谢。 玲玲 : Thomas ,来这里看看。这是客厅,厨房在后边。我们的花园不大。 你看,这是我的自行车。

10 Maak samen met een klasgenoot een vervolg op de dialoog van oefening 9.

De een is Thomas, de ander is de moeder van 玲玲 . De moeder kan bijvoor- beeld aan Thomas vragen: ■■ hoe oud hij is; ■■ waar hij woont; ■■ in welke klas hij zit.

16

Les 1 这是我家,请进。

11 Herken je de karakters op de foto? Schrijf de karakters op met pinyin erbij.

Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen Thema 1: Op bezoek

karakters

pinyin

Meer nieuwe woorden

wòshì 卧室

dìxiàshì 地下室

1

6

slaapkamer

kelder

wèishēngjiān 卫生间

yùshì 浴室

2

7

toilet

badkamer

shūfáng 书房

méntīng 门厅 zǒuláng 走廊 záwùjiān 杂物间

3

8

studeerkamer

hal

gélóu 阁楼 lóutī 楼梯

4

9

zolder

gang

5

10

trap

berging, bijkeuken

17

Les 1  Dit is mijn huis, kommaar binnen.

12 Typ de karakters.

āyí 阿姨 qǐng jìn 请进 gélóu 阁楼

huānyíng 欢迎

māma 妈妈

péngyou 朋友 hòubian 后边

kètīng 客厅 lóutī 楼梯

chúfáng 厨房 shūfáng 书房

wòshì 卧室

13 Zeg in het Chinees.

1 Dit is mijn huis, kom alstublieft binnen. 2 Onze tuin is niet groot. 3 Ik ben een vriend van Lingling. 4 Je bent welkom bij ons thuis. 5 Kom eens hier kijken. 6 Dit is de woonkamer, de keuken is achter.

14 Werk samen. Je bent ergens in huis. Schrijf op een papiertje waar. De ander zoekt je. Als je gevonden bent, wissel je van rol.

Voorbeeld:

Nǐ zài chúfáng ma

A: 你在厨房吗? Bù duì B: 不对。 Nǐ zài wòshì ma A: 你在卧室吗? Yě bù duì B: 也不对。 A: 你在楼梯上吗? Duì le B: 对了!

Nǐ zài lóutī shàng ma

18

Les 1 这是我家,请进。

Klassentaal

Thema 2: Bellen Thema 3: De weg vragen Thema 4: Winkelen Thema 1: Op bezoek

Dàjiā hǎo 大家 好。

Goedendag. / Dag allemaal.

Shàngkè 上课。 Xiàkè 下课。

De les begint. / We gaan beginnen met de les.

De les is voorbij. / We zijn klaar met de les.

Xīn cíyǔ 新词语

Nieuwe woorden

Gèng duō xīn cíyǔ 更 多 新词语 Huìhuà / Dāndú tánhuà 会话 /单独 谈话

Meer nieuwe woorden

Dialoog/Monoloog

Wèn yǔ dá 问 与答 Xiě hànzì 写汉字

Vraag en antwoord

Karakters schrijven

Měi zhōu piānpáng bùshǒu 每 周 偏旁 部首

Radicalen van de week

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online