Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

• De tweede druk sluit aan bij de actuele geaccordeerde landelijke beleidsdocu- menten voor het pabo- en basisonderwijs. Vanuit deze kaders behandelen we de kennisbasis drama en de bijbehorende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheden. Deze kaders zijn uitgewerkt in leerlijnen voor de student en voor het zich ontwikkelende kind in de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. • De uitleg van het MVB-model, zoals in de kennisbasis drama genoemd, is duide- lijk beschreven. Tevens is het begrippenkader – ook volgens de kennisbasis dra- ma – geconcretiseerd vanuit het vakgebied drama. Studenten met minder con- tacturen kunnen zich op deze wijze de vakinhoud beter theoretisch eigen maken. • De 21e-eeuwse vaardigheden zijn concreet gemaakt door aan te geven hoe je deze kunt stimuleren indramalessen. Deze vaardighedenworden theoretischgefundeerd. • Om het spelproces en het creatieve proces van leerlingen gestructureerd te kun- nen observeren is er een observatieformulier toegevoegd. • Bij meerdere hoofdstukken is actueel verdiepend en verbredend digitaal mate- riaal beschikbaar. Zo kan de student zijn pedagogisch en didactisch inzicht ver- groten en toetsen. • Het hoofdstuk ‘Kijken naar jeugdtheater’, nu hoofdstuk 12, is geactualiseerd met voorbeelden en voorstellingen. Veel collega’s hebben met ons meegedacht tijdens het ontwerpen en het schrijven van dit handboek. We zijn hun heel erkentelijk voor hun betrokkenheid en kritische reflectie. We danken Marieke Hagemans en Martin Valenkamp voor hun inhoudelijke inbreng. Onze dank gaat ook uit naar studenten van de pabo’s van de Marnix Hoge- school en de Hogeschool Inholland Dordrecht voor hun inhoudelijke en tekstuele feedback. Voor de tweede druk bedanken we Linda van Boxtel, Corjanne van den Hoonaard, Debbie Klarenbeek, Patrick Rutgers, Angela Smeding, Arjen Stavenuiter, Fabiola Vaassens en Jolijn Zwart voor hun waardevolle tussentijdse feedback. We danken basisschool De Trompetvogel uit Nieuwegein, basisschool Montessori Capelle uit Capelle aan den IJssel en basisschool Klein Rotterdam uit Rotterdam voor het mogen maken van film- en foto-opnamen. Daarnaast bedanken we de leerlingen zelf voor hun inzet en enthousiasme. Fotograaf Mark van Ispelen bedanken we voor het maken van de foto’s en Uitgeverij Coutinho voor de inspirerende samenwerking. Onze grootste dank gaat uit naar alle leerlingen, pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs die wij tot nu toe mochten begeleiden. Zij inspireerden ons tot het maken van Spelend leren en ontdekken: Handboek drama voor het basisonderwijs .

Laat dit vernieuwde handboek een bron van inspiratie zijn voor drama in de lespraktijk.

Etje Heijdanus, Sander van den Brink Hans Boekel, Diane Carp, Anouk van Nunen, Petra van der Veer

Januari 2022

Made with FlippingBook flipbook maker