Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Voorwoord Kinderen spelen graag, leren graag en leren van nature door te spelen. In het basis- onderwijs spelen en leren leerlingen ook. Sterker nog: het spelen wordt gestuurd om doelgericht te kunnen leren met een zo groot mogelijk leerrendement. Drama sluit aan bij die natuurlijke drang tot spelen en leren; bij de natuurlijke creativiteit, fanta- sie, verbeelding en bewegingsdrang van leerlingen. Door te spelen leren ze de wereld verkennen. Leerkrachten op de basisschool hebben de taak het vak drama te geven, op basis van de kerndoelen primair onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2006). Op de pabo’s bereiden aankomende leerkrachten zich hierop voor. In 2012 verscheen Een goede basis (Commissie Kennisbasis Pabo, 2012). In deze pu- blicatie staat de ‘kennisbasis drama’ beschreven, de verplichte leidraad voor het inrich- ten van onderwijsprogramma’s op de pabo’s. Deze kennisbasis werd in 2018 bijgesteld (Van Nunen & Swaans, 2018). Dit praktische handboek voor drama in het basisonderwijs is gebaseerd op deze kennisbasis en biedt een uitwerking in een praktische didactiek voor pabostudenten en voor leerkrachten in het basisonderwijs. Naast de theoretische uitwerking zijn veel praktijkvoorbeelden, een rijke variatie aan dramaopdrachten, dra- mawerkvormen en voorbeeldlessen drama opgenomen. Dit handboek geeft inzicht in drama als doel en drama in samenhang met andere leergebieden. Daarmee kun je als student en als leerkracht zelf aan de slag, omal doende het vak onder de knie te krijgen. De tweede druk van Spelend leren en ontdekken maakt een verdiepingsslag met nieuwe (praktijk)inzichten. Ook wordt tegemoetgekomen aan de suggesties van de gebruikers van het eerste handboek. • Het hoofdstuk over dramatische werkvormen, nu hoofdstuk 9, is inhoudelijk ver- der uitgediept en richt zich volledig op alle groepen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). We geven meerdere voorbeeldenmet een duidelijke onderbouwing van de dramatische werk- vormen. In vergelijking met de eerste druk is het aantal werkvormen uitgebreid en geactualiseerd; ook zijndeze apart en in samenhangmet andere vakken toepasbaar. • Drama in samenhang met andere leergebieden komt uitgebreid aan bod. Dit ge- beurt in hoofdstuk 11 in een theoretisch en praktisch kader, met pedagogische, didactische en vakinhoudelijke uitwerkingen. Dit hoofdstuk sluit aan bij de actu- ele onderwijstrend van drama als onderzoeksmiddel. Ook in dit hoofdstuk staan veel voorbeelden en uitgewerkte voorbeeldlessen. • Er wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling binnen dramalessen, gecon- cretiseerd in praktijkvoorbeelden. Ook wordt er aandacht besteed aan het soci- aal vermogen en het moreel redeneren binnen dramalessen. In de lessen werk je impliciet en expliciet aan talige, morele en sociale ontwikkeling. Impliciet door de gekozen onderwerpen en dramatische werkvormen, expliciet door de reflectie op de spelervaringen.

Made with FlippingBook flipbook maker