Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

1 • Interprofessioneel samenwerken

kennis en vaak aanvullende expertise nodig om hen te helpen de eigen mogelijk heden optimaal te benutten en te ontwikkelen en beter om te gaan met de belem meringen die er vaak ook zijn. Belangrijk is dan een goed en holistisch inzicht te hebben in wat er speelt, waar zich precies de problemen voordoen en wat de oorzaken ervan kunnen zijn. Met het model in figuur 1.1 kunnen professionals met elkaar, met de leerling en met de ouders in gesprek gaan en breed met elkaar onderzoeken hoe het komt dat de leerling zich niet ontwikkelt zoals verwacht mag worden; fysiek, sociaal-emotioneel en/of cognitief. Misschien lijkt het niet te klikken met de docent of met medeleerlingen. Of ervaren de professionals dat de leerling zich steeds meer terugtrekt of juist opvallend vaak ruzie met andere kin deren heeft. Het kan zijn dat de betreffende leerling cognitief overvraagd wordt of juist onvoldoende gestimuleerd wordt. Of dat de leerling zich niet veilig voelt in de klas of gepest wordt tijdens de pauzes op het schoolplein. Op schoolniveau kan dan onderzocht worden wat er anders of beter kan. Het kan ook zijn dat zich in de thuissituatie van de leerling gebeurtenissen voordoen waardoor de leerling spanning of stress ervaart, bijvoorbeeld omdat het gezin maar moeilijk kan rondkomen.

Leerlingniveau

Schoolniveau

• Thuissituatie • Achtergrondkennis • Motivatie

• Haalbaar en gedegen programma • Uitdagende doelen en effectieve feedback • Betrokkenheid van ouders en gemeenschap • Veilige, ordelijke omgeving • Collegialiteit en professionaliteit

Prestaties en ontwikkeling van de leerling

• Didactische aanpak 1 Identificeren van overeenkomsten en verschillen 2 Samenvatten en notities maken 3 Inspanningen bevestigen en erkenning geven 4 Huiswerk en oefening 5 Non-verbale representatie 6 Coöperatief leren 7 Doelen stellen en feedback geven 8 Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen 9 Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken

• Pedagogisch handelen en klassenmanagement 1 Routines en regels 2 Omgaan met ongewenst gedrag 3 Relatie docent-leerling 4 Mentale instelling docent

• Sturing en herontwerpen programma 1 Essenties bepalen 2 Opdrachten structureren (bekendheid en uitdaging) 3 Leerstof herhalen en meervoudig aanbieden 4 Complexe interactie met de leerstof 5 Voldoende oefen- momenten regisseren

Docentniveau

Figuur 1.1 Vanuit een holistisch mensbeeld het welzijn, het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen stimuleren (Segers, 2014)

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker