Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

1.4 • Evidence-based practice en een holistische mensvisie

dat de aard van het werk zo complex is dat zij autonomie nodig hebben om dat werk goed te kunnen doen (Klazinga et al., 2014).

1.4

Evidence-based practice en een holistische mensvisie

Binnen wetenschappelijk onderzoek bestaat een traditie waarin oorzaken en inter venties worden onderzocht binnen populaties die somatisch gezien zo homogeen mogelijk zijn. Methoden worden getest bij personen die naast de te onderzoeken aandoening geen andere aandoeningen hebben die een mogelijk effect van de in gezette behandeling zouden kunnen beïnvloeden. Binnen de wetenschap is steeds meer de overtuiging ontstaan dat deze aanpak geen recht doet aan het holistische mensbeeld. Ieder mens is anders en reageert anders op een bepaalde aanpak. Daar naast lijkt het erop dat er maar weinig mensen honderd procent vrij zijn van aan doeningen, ook al voelen zij zichzelf heel gezond. Het beloop van chronische aan doeningen en de effecten van behandelingen kunnen binnen een populatie sterk variëren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkelingsproblemen die kinderen kun nen ervaren en die terug te voeren zijn op problemen tijdens de zwangerschap. Er zijn talrijke factoren aan te wijzen die deze variabiliteit veroorzaken (zie tabel 1.3).

Tabel 1.3 Factoren die de variabiliteit in ziekteverloop bepalen (Nationale Wetenschaps agenda, 2016, aangevuld met Segers, 2014)

a Somatische factor

Genetica, gender, de aandoening zelf

b Psychologische gevolgen daarvan, comorbiditeit

Gender, adaptatievermogen, persoonlijkheid, vermogen tot zelf management

c Leefstijl Voeding, sporten, zitten, roken d Contextuele factoren Verwachting, eerdere ervaringen, houding van de hulpverlener, com

municatie, placebo-effect, de organisatie van het leren, de beschik baarheid en kwaliteit van professionals, de ondersteuningsstructuur en de betrokkenheid van ouders/partners en andere leden van het sociaal netwerk Gender, cultuur, sociaal-economische status, milieuverontreiniging, 24-uurseconomie, gebouwde omgeving

e Sociale factoren

Binnen het onderwijs behoren de verschillen tussen leerlingen tot de grootste uitdagingen waar onderwijsprofessionals mee te maken krijgen. Adequaat inspe len op en recht doen aan die verschillen is niet eenvoudig in een gemiddelde klas van 24 of meer leerlingen. Toch slagen de meeste docenten redelijk tot goed erin hun onderwijs af te stemmen op de diversiteit in de groep. Bij leerlingen met complexe ondersteunings- en/of begeleidingsvragen is echter vaak meer inzicht,

31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker