Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

Inleiding

team efficiënt en effectief interprofessioneel wilt samenwerken, is het van belang dat je je eigen goede en minder goede punten kent, maar ook weet wat de kwaliteiten en minder goede punten van jouw collega’s zijn. En het blijft niet bij herkennen; je moet ook weten hoe jij en je collega’s jullie minder goede punten over en weer kunnen compenseren. Hoofdstuk 10 gaat daarom verder in op het opleiden van interprofes sionele professionals. De diversiteit aan disciplines en specialismen binnen de sectoren zorg, welzijn en onderwijs is groot. Er bestaat niet zoiets als dé zorg-, dé welzijns- of dé onderwijs professional. Binnen welzijn werken bijvoorbeeld op de buurt gerichte opbouw werkers en sociaal-cultureel werkers, maar ook maatschappelijk werkers en schuld hulpverleners, die individueler te werk gaan. De diversiteit in de zorgsector is niet minder groot, met uiteenlopende beroepen als de medisch specialist, de thuison dersteuner, de fysiotherapeut, de logopedist, de podotherapeut, de wijkverpleeg kundige en de huisarts. En in het onderwijs treffen we niet alleen leraren, maar ook leraarondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, schoolpsychologen en orthopedagogen, conciërges en professionals uit andere organisaties die zich be zighouden met leerlingen en hun ouders. Hoewel we ons bewust zijn van deze di versiteit binnen de sectoren, spreken we voor de leesbaarheid hierna meestal over ‘de professional’ of over ‘professionals’. Waar in dit boek soms gesproken wordt over ‘cliënt’, kan ook ‘patiënt’, ‘leerling’ of ‘ouders’ worden gelezen, en vice versa. Dit geldt ook voor begrippen als ‘zorgvraag’, ‘ondersteuningsvraag’ en ‘begeleidingsvraag’. In de zorgsector spreken we sneller van een zorgvraag, maar in de welzijns- of onder wijssector vaker van een ondersteunings- of begeleidingsvraag. Wij spreken hierna verder vaak kortweg over ‘vraag’, van welke aard dan ook. Verlies daarbij niet uit het oog dat er bij één persoon natuurlijk sprake kan zijn van zorg-, ondersteunings- én begeleidingsvragen naast elkaar; sterker nog, dat zijn bij uitstek de cliënten voor wie interprofessioneel samenwerken van belang is. Online studiemateriaal Op www.coutinho.nl/interprofessioneelsamenwerken vind je het online stu diemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: • video’s met kijkopdrachten • studieopdrachten • bijlagen • links

In dit boek wordt naar de website verwezen met het icoon in de marge.

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker