Schrijven voor de wetenschap 2e druk - Daniel Janssen, Lucas van der Deijl, Henri Raven

1.6 • Redeneren in wetenschappelijke teksten

Kwalitatief onderzoek Meer in het bijzonder spitst deze bijdrage zich toe op drie bloemlezingen die rondom het jubeljaar 1748 verschenen […]. Ik zal me hier richten op een […] aspect van die eendrachtsvormende retoriek zoals die binnen deze groep bundels tot uitdrukking komt, namelijk de rol van de geschiede nis in de constructie van een gemeenschappelijk ‘vaderland’. De vreugdezangen over de herstelde vrijheid en vrede gingen namelijk steevast gepaard met een terugblik op het verleden. De deelnemende dichters stonden uitgebreid stil bij de hoogte- en dieptepunten uit ‘‘s Lands Historiblaên’ en de vaderlandse helden die de basis hadden gelegd voor de herstelde vrijheid. In belangrijke mate kunnen hun historische uitwei dingen worden gelezen als een legitimatie van het nieuwe Oranjegezag: zij schoven een specifiek beeld van het verleden naar voren om zo een logisch verband tussen het verleden en heden te suggereren. Het alom bekende concept invention of tradition , dat afkomstig is uit het moderne nationalisme-onderzoek, kan in dit opzicht verhelderend werken. Het maakt inzichtelijk hoe gelegenheidspoëten een orangistische ingekleurde geschiedkundige traditie creëerden die het gemeenschappelijk natiebesef moest ver groten. Bron: Jensen (2015) Stap 3 Van data naar interpretatie Kwantitatief onderzoek Er was geen interactie tussen het effect van het gebruik van eh en de effecten van de verschillende voicemails (onderwerpen). Ook was er geen verschil tussen berichten met drie of vijf gevulde pauzes. Om die redenen hebben we de verschillende voicemails samen genomen in onze verdere analyses. De waardering voor de berichten zonder en met eh’s is te vinden in tabel 1. Tabel 1 Gemiddelde waardering (en standaarddeviatie) van berichten zonder en met gevulde pauzes (1 = laag, 7 = hoog, * = significant verschil) Zonder pauzes Met pauzes Compliance 5,2 ( ,8) 5,3 ( ,8) Empathie* 4,4 ( ,6) 4,9 ( ,5) Imago bedrijf 4,8 ( ,7) 4,8 (1,0) Eerst is met een multivariate analyse op alle waarderingsdimensies tezamen bekeken of het gebruik van eh in het algemeen de waardering beïnvloedt. Dat blijkt het geval (Hotelings t = ,28, F = 14,5 p < .001, η 2 = .22). Vervolgens hebben we met univariate

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online