Strategisch ontwerpen - Herman Blom & Bas van Lanen

1 • De wereld van het ontwerpen

je belanghebbenden betrekt bij de probleemanalyse en op die manier al werkt aan toekomstig draagvlak). In dit boek refereren we aan de spaces of innovation van Brown (2009) om de fasen van het ontwerpproces in hoofdlijnen te kunnen schetsen (zie figuur 1.3). Brown benadrukt dat het ontwerpproces het best ge zien kan worden als een geheel van overlappende spaces (velden) die gedurende een ontwerpproces in wisselende volgorde aandacht krijgen, in plaats van het te zien als een proces van opeenvolgende stappen. Inspiration is gericht op het identificeren van problemen of kansen waardoor belanghebbenden gemotiveerd raken om op zoek te gaan naar een oplossing. Ideation heeft betrekking op het genereren, ontwikkelen en testen van ideeën en oplossingen voor het gesigna leerde probleem. Implementation betreft de route die men aflegt vanaf de ont wikkeling van het eerste idee tot aan het in praktijk of op de markt brengen van de oplossing die in gebruik genomen wordt door de eindgebruiker.

Inspiration

Probleemfase

Oplossingsfase

Design process

Ideation

Implementation

Invoeringsfase

Figuur 1.3 a. Spaces of innovation (Brown, 2009); b. Ontwerpfasen

Miller (2016) benadrukt dat ontwerpprocessen zowel lineair als non-lineair kunnen zijn. Het ontwerpproces kan een verloop kennen waarbij gedurende een bepaalde tijdspanne vanuit een analyse van het probleem een definitieve oplos sing ontstaat die ingevoerd wordt in de praktijk. De ontwerpfasen worden dan doorgaans één keer doorlopen in de meest voor de hand liggende volgorde. Dit proces is te typeren als lineair en non-iteratief (figuur 1.4). De ontwerpfasen kunnen ook na elkaar doorlopen worden in een volgorde die minder gangbaar is (bijvoorbeeld van oplossing naar probleem naar invoering of van oplossing naar invoering naar probleem). Ook in dat geval spreken we van een lineair proces.

38

Made with FlippingBook Publishing Software