Nederlands in de onderbouw - Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens

1 Inleiding

1.7

Literatuur

Boer, M. de (2007). Concretisering van de kerndoelen Nederlands. Kerndoelen voor de onderbouw VO. Enschede: SLO. Bohnenn, E. et al. (2007). Raamwerk. Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij . ’s-Hertogenbosch: CINOP. Bonset, H. & Braaksma, M. (2008). Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht. Een inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007. Enschede: SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2009). Een nadere beschouwing. Over de drempels met taal en rekenen . Enschede: Auteur. Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, Werkgroep Taal (2008). Over de drempels met taal. De niveaus voor de taalvaardigheid. Onderdeel van de eindrappor- tage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Enschede: Auteur. Hajer, M. & Meestringa, Th. (2020). Handboek taalgericht vakonderwijs . Bussum: Coutinho. Hoogeveen, M. & Bonset, H. (1998). Het schoolvak Nederlands onderzocht. Een inventari- satie van onderzoek naar onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen . Leuven/Apeldoorn: Garant. Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2014). Genres in schoolvakken. Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho. Nederlandse Taalunie (2006). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen . ’s-Gravenhage: Auteur. Parreren, C.F. van (1982). Leren op school (11e herziene druk). Groningen: Wolters-­ Noordhoff. Parreren, C.F. van (1988). Ontwikkelend onderwijs . Leuven/Amersfoort: Acco. Peer, W. van & Tielemans, J. (1985). Instrumentaal. Fundamenten en modellen voor het moedertaalonderwijs (2 delen). Leuven/Amersfoort: Acco. Rijlaarsdam, G.C.W. (1989). Basisvorming Nederlands . Leiden: Stenfert-Kroese/Martinus Nijhoff. Simons, P.R.J. (1990). Transfervermogen (oratie Katholieke Universiteit Nijmegen). Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (z.j.). Beweging in de onderbouw. Voorstellen voor de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Hoofdrapport . Zwolle: Auteur.

40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online