Nederlands in de onderbouw - Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens

1 Inleiding

ander lesmateriaal. Lesmateriaal kun je halen van internet (zie ook bijlage 1), uit andere schoolboeken en uit relevante boeken en artikelen die genoemd worden in de paragrafen 6 bij hoofdstuk 2 tot en met 6. Teksten uit het dagelijks leven, zoals kranten, brieven, nieuwsbulletins op radio en tv, folders, (tv-)series, discussiefora en andere informatie op internet, zijn eveneens te gebruiken als bronnen voor lessen. Een hulpmiddel bij het bedenken van zin- volle opdrachten voor de leerlingen is precies na te gaan hoe een tekstsoort normaal gesproken verwerkt wordt in het dagelijks leven, of wat de gebruike- lijke vervolghandeling is in een bepaalde situatie. Op die manier komen oefe- ningen tot stand waarvan de leerlingen de gebruikswaarde kunnen zien, taal­ oefeningen die lijken op taalgebruik zoals dat in het dagelijks leven van de leerlingen verwacht wordt. Naar aanleiding van een factuur wordt een betaal- opdracht verstuurd. Naar aanleiding van het televisienieuws worden eerdere gebeurtenissen in herinnering geroepen, worden meningen gevormd en wordt eventueel een discussie gevoerd. Er wordt een brief geschreven als er een klas- genoot ziek is, je stuurt een e-mail om een afspraak te verzetten, je chat met vrienden of onbekenden om ideeën en meningen uit te wisselen, je zoekt op internet informatie over een popgroep of een vakantiebestemming. Je belt op om te informeren of je trui gevonden is in het zwembad waar je die middag was. Je maakt aantekeningen bij een uitleg van de leerkracht. Lesorganisatie We gaan op drie aspecten van lesorganisatie in: extra lessen Nederlands, klassi- kaal en individueel werken en een vaste lesstructuur. Extra lessen Nederlands (naast de reguliere uren Nederlands) bestaan al langer in de onderbouw van sommige scholen en schooltypen; bij andere zijn ze mis- schien net ingevoerd. We geven in dit boek geen leerstof aan die in extra lessen behandeld moet worden. Als een school daarover beschikt, ligt het echter voor de hand om in extra uren met de leerlingen die dat nodig hebben lacunes in basiskennis en -vaardigheden weg te werken, zodat ze zo snel mogelijk het onderwijs in zijn geheel kunnen volgen. Het is van groot belang dat de docent die de extra lessen Nederlands ver- zorgt en de docent Nederlands contact houden over de behandelde stof en de voortgang van de leerlingen. Problemen die in de reguliere lessen worden gesignaleerd, moeten doorgegeven worden aan de remedial teacher zodat deze daar rekening mee kan houden, en andersom moet hij de leraar op de hoogte stellen van problemen van een leerling. De leerlingen moeten gestimuleerd worden om dat wat ze in het extra uur leerden ook in de gewone uren in prak- tijk te brengen. In de ideale situatie loopt de remedial teacher van tijd tot tijd mee in een gewone les om de leerlingen en hun problemen in de klas te zien. 1.5.3.2

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online