Nederlands in de onderbouw - Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens

1.5 Gebruiksmogelijkheden van dit boek

1.5.2

Omschrijving van de inhoud en opbouw Het boek is als volgt opgebouwd. Na dit hoofdstuk volgen drie hoofdstukken over taalvaardigheidsonderwijs (hoofdstuk 2 tot en met 4, over respectievelijk lezen, schrijven en spreken/luisteren). Hoofdstuk 5 gaat over fictieonderwijs en hoofdstuk 6 over onderwijs in taalbeschouwing. In deze hoofdstukken geven we steeds achtereenvolgens voor het bewuste vakonderdeel: ■ een schets van de beginsituatie van de leerlingen; ■ een weergave van de kerndoelen Nederlands en de referentieniveaus voor taal die betrekking hebben op de bewuste vaardigheid; ■ een overzicht van de leerstofonderdelen waarmee wij de kerndoelen en referentieniveaus hebben ingevuld; ■ een advies voor toetsing (behalve in hoofdstuk 6). De leerstofonderdelen zijn in de taalvaardigheidshoofdstukken geordend in basisvaardigheden, deelvaardigheden en totaalvaardigheden. De opbouw van elk leerstofonderdeel is als volgt. Eerst geven we aan wat naar onze mening de essentie is van het bewuste leerstofonderdeel. Wat houdt ‘subjectief taalgebruik’ precies in en waarom moeten leerlingen dat leren her- kennen? Wat is een ‘vraaggesprek’, wanneer voeren mensen dat in het dagelijks leven en waarom zouden leerlingen dat moeten leren voeren? Daarna geven we een mogelijke opbouw aan van het bewuste leerstofonder- deel door de leerjaren heen: welke aspecten of vormen van het leerstofonder- deel moeten eerst behandeld worden en welke daarna? We motiveren dat op die plek maar zeer summier: een algemene motivering in de vorm van de opbouwprincipes die we hanteren, gaven we in 1.4.2.3. Ten slotte geven we een aantal lessuggesties. Het zijn ideeën voor lessen Neder- lands in de onderbouw, deels ontleend aan methoden of bronnenboeken, deels door onszelf bedacht. Het vakmanschap om op basis hiervan zelf lessen(reeksen) te ontwerpen veronderstellen we bij leraren aanwezig; bij leraren in opleiding moet het worden aangebracht. Aanwijzingen voor het gebruik In deze paragraaf geven we enkele aanwijzingen voor het gebruik van dit boek in relatie tot lesmateriaal, lesorganisatie, wijze van lesgeven en planning van de leerstof. Lesmateriaal Ons boek kan aanleiding zijn tot het kiezen van een nieuw schoolboek, omdat je merkt dat het oude te weinig biedt dat aansluit bij de huidige kerndoelen. Je kunt er ook voor kiezen het schoolboek dat je nu gebruikt aan te vullen met 1.5.3.1

1.5.3

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online