Nederlands in de onderbouw - Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens

1 Inleiding

lands. Hierbij moet één ding volstrekt duidelijk zijn: dit boek bevat een uitwer- king van de kerndoelen, en wel een ‘maximale’. Dat wil zeggen dat het boek een overzicht is van alle mogelijke leerstofinhouden voor het vak Nederlands in de onderbouw. Het wil ook zeggen dat je deze als leraar niet allemaal in de prak- tijk kunt brengen; wij schatten dat daarvoor minstens tweemaal de beschikbare lestijd nodig zou zijn. Wat je te doen staat, is ten eerste kiezen uit de leerstof­ onderdelen die we in dit boek aanbieden. Ten tweede moet je optimaal gebruik- maken van transfermogelijkheden tussen de gekozen leerstofonderdelen (zie 1.4.2.2). Alleen dan kun je, met je sectie, op basis van dit boek een leerplan en jaarplannen Nederlands ontwerpen die ook in de gegeven tijd uitvoerbaar zijn. Maar wellicht zul je als leraar dit boek op eenvoudiger manieren gaan gebruiken: ■ als onderbouwing van vernieuwingen die je al hebt aangebracht in je lessen; ■ als bron voor herziening van onderdelen van je onderwijs waar je niet meer tevreden mee bent; ■ als vertrekpunt om een nieuw schoolboek te kiezen, of om aanvullend les- materiaal te kiezen voor onderdelen die het bestaande schoolboek laat liggen. Met behulp van de inhoudsopgave en het register kun je gemakkelijk informa- tie over afzonderlijke leerstofonderdelen opzoeken. De tweede doelgroep, lerarenopleiders Nederlands en hun studenten, bieden we in de eerste plaats een kennismaking aan met het schoolvak Nederlands en de didactiek daarvan in de eenentwintigste eeuw. Opleiders kunnen ons boek gebruiken om hun studenten een beeld te geven van de mogelijkheden van een vernieuwd vak Nederlands in de onderbouw. (Ze zullen er overigens verstan- dig aan doen de studenten daarnaast de discrepanties te laten zien tussen dat beeld en de huidige praktijk; wat voor leraren in dit opzicht vanzelf spreekt, doet dat niet voor studenten.) De inhoud van ons boek sluit aan bij de Kennis- basis docent Nederlands bachelor . Voor het praktijkgedeelte van hun opleiding kunnen studenten lessugges- ties in ons boek uitwerken tot lessen of lessenreeksen en deze eventueel in hun stage uitproberen. Voor de theoretische kant van de opleiding biedt dit boek een handzaam kader. Het kan ook startpunt zijn voor diepgaander studie: de literatuuropgaven na elk hoofdstuk wijzen de weg daarnaartoe. De derde doelgroep, nascholers Nederlands, bieden we materiaal aan met behulp waarvan ze leraren kunnen helpen om keuzes te maken met het oog op de vernieuwing van hun onderwijs en die keuzes uit te werken.

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online