Nederlands in de onderbouw - Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens

1.5 Gebruiksmogelijkheden van dit boek

bediscussieerd worden, kunnen steeds een stapje verder van de leerlingen af komen te staan. In jaar 2 vooral zaken die de leerlingen direct aangaan, in jaar 3 problemen die meer voor anderen spelen en actuele kwesties.’ Dimensie vijf is: de lengte van de tekst die gevraagd of aangeboden wordt. Hoe korter de tekst is, hoe minder complex de communicatieve situatie in het alge- meen voor de leerlingen zal zijn (als natuurlijk niet andere dimensies dit effect opheffen). In de voorbeelden hiervoor zagen we die dimensie al optreden: van korte tot langere brieven en e-mails schrijven, van eenvoudige tot uitgebreide instructies lezen. Dimensie zes ten slotte is: de mate van hulp bij de opdracht. Hoe minder hulp de leraar aanbiedt bij een opdracht tot communicatie, des te complexer zal de communicatieve situatie voor de leerling zijn. In een van de voorbeelden hier- voor zagen we deze dimensie al optreden: van discussie met veel aanwijzingen en deelopdrachten tot als klas zelf een discussie voeren. Een ander voorbeeld is dat van de oriëntatievragen die leerlingen zich moe- ten stellen bij het lezen, schrijven, spreken/luisteren en gesprekken voeren. Deze worden in het eerste jaar klassikaal onder leiding van de leraar door­ gelopen en beantwoord. In volgende jaren worden deze vragen door de leerlin- gen individueel beantwoord, waarbij ze van tijd tot tijd nog voor zichzelf de antwoorden moeten opschrijven. Omschrijving van de doelgroepen Met dit boek richten we ons in het bijzonder tot drie groepen lezers: ■ leraren Nederlands in de onderbouw; ■ lerarenopleiders Nederlands (en hun studenten) aan hogescholen en uni- versiteiten; ■ nascholers Nederlands (en de leraren die bij hen nascholing volgen) aan hogescholen en universiteiten. Dat wil niet zeggen dat het boek niet interessant zou kunnen zijn voor anderen, bijvoorbeeld toetsontwikkelaars, onderzoekers, leerplanontwikkelaars en schoolboekauteurs. De eerste doelgroep tot wie we ons in het bijzonder richten, leraren Neder- lands, willen we in de eerste plaats een voorbeelduitwerking van de kerndoelen Nederlands bieden, een handzaam overzicht van het onderbouwvak Neder- Gebruiksmogelijkheden van dit boek

1.5

1.5.1

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online