Een onderzoekende houding in bedrijf

1 ■ Wat is een onderzoekende houding?

1.2 Een onderzoekende houding in het hbo

We hebben geschetst wat volgens ons de kern is van een onderzoekende hou ding. In deze paragraaf leggen we uit wat de relatie is tussen deze houding en het eindniveau van hbo’ers. Er zijn verschillende instanties die beschrijven wat je als afgestudeerde hbo’er allemaal moet kunnen en het hebben van een onder zoekende houding is daar onderdeel van.

1.2.1 Het eindniveau van het hbo

Het hbo-onderwijs kent drie leidinggevende principes (Vereniging Hogescholen, 2015, p. 10): 1 Studenten zijn betrokken bij de samenleving en de mensen om hen heen, waarbij ze hun plek vinden in allerlei sociale verbanden en in democra tisch burgerschap. 2 Studenten zijn (vak)bekwaam, op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen met de juiste vaardigheden. 3 Studenten zijn bewust en zelfbewust, onafhankelijk in denken en doen. Alleen met deze bagage kunnen beroepsbeoefenaars reflecteren op hun handelen en – misschien nog belangrijker – bijdragen aan vernieuwing en het verkennen van toekomstige mogelijkheden. Op verschillende manieren is een onderzoekende houding bij deze leiding gevende principes van belang. Betrokken zijn en het vinden van de nieuwste kennis vragen bijvoorbeeld opmerkzaamheid en nieuwsgierigheid. En bedacht zaam en kritisch zijn helpt je bewuster en onafhankelijker te denken. Het helpt je bijvoorbeeld om vast te stellen wat bewust misleidend nepnieuws is; iets wat volgens sommigen een steeds groter probleem wordt in de samenleving (Wijnberg, 2017).

1.2.2 21e-eeuwse vaardigheden

Een onderzoekende houding is ook onderdeel van zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden, die zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat studenten goed zijn voorbereid op de toekomst. Vanuit onderwijs en werkveld wordt verwacht dat toekomstige professionals kritisch kunnen denken, creatieve oplossingen kunnen bedenken en grote hoeveelheden informatie moeten kunnen verwer ken (Kennisnet, 2015; zie figuur 1.1).

16

Made with FlippingBook Annual report