Inleiding organisatiekunde - Ten Berge, Oteman & Winckels

1 • Inleiding: organisatiekunde in historisch perspectief

Figuur 1.5

John F. Kennedy (rechts) en Nikita Chroetsjov

Figuur 1.6

Grote technologische vooruitgang

In deze periode groeit het besef dat organisaties moeten worden beschouwd als open systemen, systemen die invloed uitoefenen op hun omgeving en (vaak nog sterker) door die omgeving beïnvloed worden. Hiermee werd de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van de systeemtheorie. De toenemende interde- pendentie in de wereld en het besef dat tal van problemen alleen kunnen wor- den opgelost door samenwerking hebben − vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog − geleid tot een groot aantal internationale samenwerkingsver- banden en andere vormen van samenwerking. In dat verband kan onder meer de oprichting van de Europese Gemeenschap in 1958 vermeld worden (zie kader 1.6). Dit begin van een uitgebreide Europese samenwerking heeft gro- te gevolgen (kansen en bedreigingen) gehad voor het bedrijfsleven, dat steeds meer gedwongen werd over de nationale grenzen heen te kijken. Het besturen van ondernemingen werd daarmee een stuk gecompliceerder. Een van de sluit- stukken van de steeds verder gaande Europese integratie is de op 1 januari 2002 ingevoerde gemeenschappelijke munt, de euro.

28

Made with FlippingBook Ebook Creator